RUŽOMBEROK (4. december 2008) - Filozofická fakulta (FF) Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) je druhou najlepšou filozofickou fakultou na Slovensku podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA), ktorá vo štvrtok 4. decembra zverejnila Správu za rok 2008 – Hodnotenie verejných vysokých škôl a fakúlt.
Hodnotiaca správa zohľadňuje dosiahnuté výsledky slovenských vysokých škôl v roku 2007. Zameriava sa na posúdenie ich výsledkov v niekoľkých oblastiach: pomer učiteľov a študentov, záujem o štúdium, vydané publikácie a citácie s odkazmi na vydané vedecké práce, počet študentov doktorandského štúdia a počet jeho absolventov, podiel vedeckých grantových prostrediedkov z domácich a zahraničných zdrojov a pod.

Skúmané oblasti určili celkové poradie univerzity a jej fakúlt v kategórii humanitných, spoločenskovedných, prírodných, technických, medicínských, agrovedných univerzít a fakúlt. KU sa medzi spoločenskovednými univerzitami umiestnila na 10. mieste (14. hodnotených), medzi humanitnými na 8. mieste (11. hodnotených), medzi medicínskymi na siedmom mieste zo siedmych hodnotených.

V kategórii fakúlt humanitného zamerania sa v sledovanom období umiestnila FF KU na 11. mieste z 23 hodnotených fakúlt, na druhom mieste medzi filozofickými fakultami. Celkovo dosiahla priemer 30,5 bodov, čo je oproti priemeru minulých rokov (2004, 2005, 2006) zlepšenie o 10,5 boda. Pedagogickú fakultu KU zaradila ARRA na 27. miesto v katerórii fakúlt spoločenskovedného zamerania, medzi hodnotenými pedagogickými fakultami jej prináleží 6. miesto. V kategórii medicínskych fakúlt bola prvýkrát hodnotená aj najmladšia fakulta KU, Fakulta zdravotníctva KU, ktorá sa umiestila na 9. mieste s priemerom 13,7 boda (v minulé roky nebola hodnotená). Medzi medicínskymi fakultami na Slovensku obsadila piate miesto. Teologická fakulta KU bola v kategórii s priemerom 18,0 vyhodnotená ako 22. V kategórii humanitných fakúlt sa medzi teologickými fakultami umiestnila v hodnotení siedma v poradí.