RUŽOMBEROK/BRATISLAVA (4. mája 2009) - Spokojnosť absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) s výberom študijného odboru je nad celoslovenským priemerom (80,9 %). Vyplýva to zo správy o prieskume uplatnenia absolventov vysokých škôl v praxi, ktorý v minulých dňoch zverejnil Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) a realizoval v priebehu roka 2008. Spokojnosť s výberom študijného odboru na KU vyjadrilo 83,8 % jej absolventov, nespokojných je 16,2 % (celoslovenský priemer  19,1 %). Vedomosti, ktoré absolventi počas štúdia získali, hodnotí vo vzťahu k uplatneniu na trhu práce ako príliš teoretické 57,2 % absolventov, naopak, 32,9 % si myslí, že príprava do praxe bola na univerzite vyvážená.

Pri hľadaní práce boli absolventi vysokých škôl úspešní. Vyše 80 % (81,1 %) našlo svoje uplatnenie na Slovensku, 8,4 % absolventov sa zamestnalo v cudzine. Z dôvodu ďalšieho pokračovania v štúdiu, materskej alebo nezamestnanosti nepracovalo 8 % opýtaných. Zaujímavým ukazovateľom z prieskumu je napríklad aj to, že 29 % absolventov dennej formy pracovalo už počas štúdia. Na pracovných miestach vyžadujúcich vyštudovaný alebo príbuzný odbor je zamestnaných asi tri štvrtiny (72 %) magisterských absolventov, u absolventov bakalárskeho stupňa je to necelá polovica (44 %).

Všeobecne je situácia vysokoškolákov, pokiaľ ide o možnosť získať zamestnanie, pomerne priaznivá. Príčinou je zvýšený dôraz na vzdelanie a kvalitu pracovnej sily na jednej strane, zaostávaním počtu študentov vysokých škôl napriek stále vysokému záujmu o štúdium a dlhodobými potrebami pracovného trahu na strane druhej, konštatuje ÚIPŠ v správe v najnovšom čísle časopisu Academia.     

ÚIPŠ prieskum realizoval na vzorke 3 873 absolventov prvého alebo druhého stupňa vyskokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme, ktorí ukončili štúdium v roku 2006.     

Výsledky aktuálneho prieskumu ÚIPŠ sú v niektorých oblastiach zhodné s prieskumom spokojnosti študentov vysokých škôl, ktorý koncom roka 2006 realizovala renomovaná agentúra GfK na vzorke 184 poslucháčov Filozofickej fakulty KU. Vyplynulo z neho, že opätovne by si školu vybralo 78,9 % opýtaných (65 % slovenský priemer), priateľom by ju odporučilo 80,4 % študentov (70,1 %), využiteľnosť vedomostí v reálnej praxi označilo ako úplne a dobre využiteľné 66,5 % študentov (53,2 %). 

KU v súčasnosti vzdeláva na štyroch fakultách - filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva 10 500 študentov, 6 000 v dennej a 4 500 v externej forme štúdia. V akademickom roku 2008/2009 nastúpilo do prvých ročníkov 1 300 poslucháčov. V minulom roku ukončilo štúdium na KU 2 855 poslucháčov v bakalárskej forme štúdia, 1 222 v magisterskej forme a 40 poslucháčov absolvovalo tretí - doktorandský stupeň. 

KU je riadnym členom Fédération des Universités Catholiques Européennes, dcérskej organizácie International Federation of Catholic Universities, ktorá združuje európske katolícke univerzity. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU siedma najlepšia univerzita na Slovensku. Akademická rankingová a ratingová agentúra hodnotila v roku 2008 KU ako ôsmu najlepšiu v kategórii humanitných vysokých škôl a ako desiatu najlepšiu v kategórii spoločenskovedných vysokých škôl na Slovensku.