LEVOČA/RUŽOMBEROK (8. januára 2011) - Približne sedem miliónov eur stála rekonštrukcia priestorov Inštitútu Juraja Páleša Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU), ktoré v sobotu 8. januára slávnostne otvorili v Levoči. Rekonštrukčné práce univerzita financovala zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj a z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Nové priestory poslúžia na skvalitnenie vyučovacieho procesu a vytvoria podmienky na vznik nových a rozvoj existujúcich študijných programov, uviedol rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. Aktuálne sa na Inštitúte Juraja Páleša PF KU v Levoči vzdeláva 900 poslucháčov v študijných programoch špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých a predškolská a elementárna pedagogika v dennej a externej forme.

1_Levoca_-_IJP_skolsky_trakt_8.1.2o11_cAko informoval dekan PF KU doc. Tomáš Jablonský, rekonštrukčné práce začali v roku 2007, objekt bol skolaudovaný a odovzdaný do užívania v novembri 2010. V školskom trakte inštitútu sa celkovo vybudovalo vyše 25 kabinetov a 15 menších učební, 10 učební s kapacitou 45 miest, jedna stupňovitá učebňa pre 115 študentov a jedna dvojpodlažná aula s 214 miestami. V podkroví školského traktu sa nachádzajú priestory polytechnickej a dramatickej výchovy s javiskom a miniauditóriom. V objekte internátu sa po rekonštrukciou vytvorilo 96 miest pre ubytovanie študentov, v podkroví vznikli študentské izby a dve veľkokapacitné študovne, v suteréne internátu môžu poslucháči využívať posilňovňu a telocvičňu. Miesto tam našli aj rehabilitačné učebne, kabinety pre vyučujúcich fyzioterapie a tiež práčovňa, sklady a archív.

3"Celkové architektonické riešenie areálu vyhovuje štúdiu a ubytovaniu telesne postihnutých študentov, v obidvoch hlavných objektoch pribudli výťahy a hygienické zariadenia pre hendikepovaných," spresnil prodekan pre výchovu a vzdelávanie PF KU prof. Amantius Akimjak. Podľa jeho slov sa rekonštrukciou objektov inštitútu vracia miestu jeho pôvodný význam, ktorý spočíva vo vzdelávaní. Zreštaurované objekty Inštitútu Juraja Páleša PF KU v Levoči,  špecializovaného pracoviska KU, sú pôvodné objekty kartuziánskeho kláštora z roku 1420, neskôr jezuitského z roku 1720, ktoré slúžili na školské účely. Na konci 19. storočia objekt vojaci prestavali na kasárne.

4Slávnostného otvorenia nových priestorov inštitútu sa zúčastnilo množstvo významných hostí, vedenie univerzity, dekani fakúlt, spišský diecézny biskup Mons. František Tondra s pomocnými biskupmi Mons. Andrejom Imrichom a Mons. Štefanom Sečkom, štátny tajomník Jaroslav Ivančo a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl prof. Peter Plavčan z MŠVVaŠ, ako aj zahraniční hostia z Maďarska, z Českej republiky a z Poľska. Primátor Levoče Miroslav Vilkovský pri tejto príležitosti udelil prodekanovi PF KU prof. Amantiovi Akimjakovi čestné občianstvo mesta za celoživotné pôsobenie v oblasti školstva, rozvoj vzdelávania, za šíreníe dobrého mena mesta, za etablovanie KU v Levoči a za rozvoj tamojšieho pútnického miesta Mariánska hora.

KU je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva. Na štyroch fakultách univerzity v akademickom roku 2010/2011 študuje 7 700 študentov, 4 100 v dennej a 3 600 v externej forme štúdia, vrátane 430 doktorandov.  Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International Federation of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des Universités Catholiques Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU 13 najvyhľadávanejšia univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International Colleges & Universities je ôsma najvyhľadávanejšia slovenská  univerzita. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)  konštatovala, že KU v roku 2010 prekonala viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu indikátorov kvality slovenských univerzít. Dosiahla hodnotenie 41,5 bodu, čo je zlepšenie o 5,3 bodu oproti minulému roku. Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v medziročnom porovnaní nedosiahla žiadna z hodnotených slovenských vysokých škôl.

Snímky: Anton Kulan (T2.sk), Richard Kerekeš