Predseda

doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH, 4. funkčné obdobie, začiatok funkcie 22.03.2017, katedra verejného zdravotníctva, zamestnanecká časť

 

Predsedníctvo

doc. MUDr. Viliam Žilinek, CSc., začiatok funkcie 22.03.2017, katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, zamestnanecká časť, podpredseda akademického senátu

Marek Ištók, začiatok funkcie 22.03.2017, katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, študentská časť, podpredseda akademického senátu

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., začiatok funkcie 22.03.2017, katedra ošetrovateľstva, zamestnanecká časť, tajomník akademického senátu

 

Členovia akademického senátu

MUDr. Ľubomír Benčo, PhD., začiatok členstva 22.03.2017, katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, zamestnanecká časť

doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD., začiatok členstva 22.03.2017, katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, zamestnanecká časť

PhDr. Eva Moraučíková, PhD., začiatok členstva 22.03.2017, katedra ošetrovateľstva, zamestnanecká časť

MUDr. Viliam Kubas, PhD., začiatok členstva 22.03.2017, katedra fyzioterapie, zamestnanecká časť

doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD., začiatok členstva 30.11.2017, katedra ošetrovateľstva, zamestnanecká časť

Klaudia Kraváková, katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, študentská časť

Patrik Greš, katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, študentská časť

Miroslav Salva, katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, študentská časť

 

Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má najmenej 11 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. Člení sa na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty je najviac štvorročné. Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné. (podľa § 26 Zákona o vysokých školách)

Kompetencia: (§ 27 Zákona o vysokých školách): Pôsobnosť akademického senátu fakulty
(1) Akademický senát fakulty

a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) a f) a vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 3, ak sa na návrh dekana nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť príslušnými vnútornými predpismi verejnej vysokej školy [§ 15 ods. 1 písm. b), d), i)
a j)]; schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. c) a d),
b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana (§ 28 ods. 3); ak po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana,
c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,
d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty,
e) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty,
f) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej činnosti fakulty (ďalej len "dlhodobý zámer fakulty") vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy, predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu,
g) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom,
h) pred schválením vo vedeckej rade verejnej vysokej školy prerokúva návrh študijných
programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, predložený dekanom,
i) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené dekanom [§ 15 ods. 2 písm. f)],
j) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty,
k) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3),
l) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke fakulty,
m) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) týkajúcich sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením na schválenie akademickému senátu verejnej vysokej školy.
(2) Akademický senát fakulty sa v otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) a k) uznáša tajným hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v odseku 1 rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne.

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner