Rádiologická technika je študijný odbor sústavy študijných odborov spravovaných ministerstvom školstva SR, ktorej absolvent študijného programu nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať zdravotnícke povolanie alebo je pripravený pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.
Študijný odbor Rádiologická technika sa môže podľa sústavy študijných odborov študovať v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky pre dennú formu štúdia. Absolvent  tohto študijného programu je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, so širokým odborným profilom, kompetentný samostatne vykonávať odborné činnosti pri dodržiavaní zásad ochrany zdravia pri zaobchádzaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Absolvent pri práci aplikuje všetky získané teoretické aj klinické odborné poznatky, v rámci svojej odbornej kvalifikácie je schopný plne využívať rádiologickú techniku.
Obsah študijného odboru zohľadňuje vývoj porovnateľných profesií v zahraničí a vychádza z odporúčaní a požiadaviek Svetovej zdravotníckej organizácie na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov ako aj z odporúčaní Európskej únie pre vzdelávanie v oblasti radiačnej ochrany. Pri tvorbe študijného odboru sú akceptované odporúčania International Society of Radiographers and Radiological technologists, dokumenty Medzinárodnej komisie pre radiačnú ochranu a ďalšie odporúčania. 

 

 

Garant: doc. MUDr. Ján Lepej, CSc.

 

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra rádiologickej techniky FZ KU

 

 Prijímacie konanie

 

Študijný program LVMvZ pripravuje kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov na vykonávanie rôznych laboratórnych vyšetrovacích metód. Na prijatie na štúdium je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzači o štúdium musia spĺňať kritériá zdravotnej spôsobilosti, ktoré sú pre nich stanovené vo Vyhláške Ministerstva  zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z. z. Predpokladajú sa tiež osobnostné predpoklady a manuálne zručnosti pre prácu v laboratóriu zdravotníckeho zariadenia, záujem o tímovú prácu a  spoluprácu s klinickými odborníkmi pri riešení diagnostických problémov pacientov. Od uchádzačov sa vyžaduje aktívny prístup k štúdiu a záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty.

 

 

Absolventi získajú odbornú spôsobilosť na vykonávanie laboratórnych vyšetrovacích metód predovšetkým v laboratóriách klinickej biochémie, mikrobiológie, hematológie a transfúziológie, imunológie a patologickej anatómie štátnych i súkromných zdravotníckych zariadení. Tiež sa môžu uplatniť na pracoviskách hygienickej služby, prípadne vo výskumných zdravotníckych pracoviskách.  
Po predpísanej odbornej praxi majú možnosť špecializácie v špecializačných odboroch.

 

Garant: doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD.

 

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

 

 Prijímacie konanie

 

Obsah študijného programu ošetrovateľstvo vyplýva zo študijného odboru 7.4.1 Ošetrovateľstvo. Absolvent absolvovaním študijného programu získa odborné vedomosti pre pochopenie podstatných faktov, pojmov a princípov zo základov teórie a praxe ošetrovateľstva, ktoré dokáže uplatniť vo svojom povolaní. Absolvent získa vedomosti z vedných disciplín, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka, jeho psychické prežívanie a vlastnosti, sociálne prostredie, kultúrne vplyvy, ako aj jeho spiritualitu, vieru a svetonázor. Na základe získaných odborných vedomostí a praktických zručností absolvent poskytuje samostatnú individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine a komunite v zdraví, chorobe a prispieva k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. V rámci celoživotného vzdelávania je spôsobilý rozširovať si vedomosti a zručnosti v odbore. Jeho profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.

 

 

Garant: 

doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.

doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.

doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD.

 

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra ošetrovateľstva FZ KU

 

 Prijímacie konanie

 

Absolvent študijného programu je oboznámený so základnými pravidlami a indikáciami terapie asistovanej zvieratami. Šport telesne postihnutých prehlbuje vedomosti študenta v oblasti možnosti integrácie človeka so zdravotným postihnutím. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí mať široký odborný profil s nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi a etickými normami.

 

 

Garant: 

doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. - podľa nového akreditačného spisu

doc. MUDr. Jozef Kobela, PhD.

 

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra fyzioterapie FZ KU

 

 Prijímacie konanie

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner