Obsah študijného programu fyzioterapia vyplýva zo študijného odboru 7.4.7 Fyzioterapia. Absolvent študijného odboru Fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore. Absolvent študijného odboru Fyzioterapia pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát. Chápe prostredníctvom získaných poznatkov jednotu organizmu a prostredia v zdraví a chorobe. Ovláda široký systém poznatkov, údajov a metód z funkčnej diagnostiky najmä lokomočného systému, ktoré sú predpokladom pre prevenciu, správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie v procese liečebnej rehabilitácie.

 

Absolvent študijného odboru získava kvalifikáciu na výkon povolania fyzioterapeut magister. Rozvíja fyzioterapeutickú prax vo všetkých oblastiach a zariadeniach systému zdravotnej starostlivosti o zdravie obyvateľstva, je schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov, participuje na vedeckovýskumnej činnosti a využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, ktoré môžu realizovať kvalifikovaní odborníci vo fyzioterapii, identifikuje fyzioterapeutické problémy, ktoré môžu by ť predmetom ošetrovateľského výskumu, využíva a aplikuje výsledky výskumu vo fyzioterapii v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Ďalej sa môže uplatni ť v odbornom riadení, vo výskume a vo výchove a vzdelávaní fyzioterapeutov na príslušnej úrovni. Absolvent magisterského štúdia v študijnom odbore fyzioterapia po vymedzenej odbornej praxi sa môže špecializovať v špecializačných odboroch určených v Nariadení vlády SR č.743 z r. 2004 o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.

 

Garant: prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.

 

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra fyzioterapie FZ KU

 

Prijímacie konanie

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner