Profil absolventa bakalárskeho štúdia študijného programu

 

Profil absolventa magisterského štúdia študijného programu

 

Profil absolventa doktorandského štúdia študijného programu

 

PhDr. Marta Haličková, MHA

  • Absolventka študijného programu ošetrovateľstvo, štúdium ukončila  rigoróznou skúškou v roku 2007
  • Foot Health Professional, konateľka Chiropodickej ambulancie s.r.o. v Ružomberku, členka The British Association of Foot Health Profesionals

phdr. marta haličková mhaOd ukončenia štúdia na FZ KU v Ružomberku som do roku 2015 pracovala ako vedúca sestra na súkromnej klinike plastickej chirurgie v Londýne. V roku 2017 som ukončila Certifikovaný kurz pre všeobecné sestry v podiatrii v Prahe a v januári 2020 štúdium  Foot Health Professional v The Smae Institute (1919) Ltd London. Napriek tomu, že momentálne študujem v zahraničí, vždy sa rada vraciam na pôdu Katedry ošetrovateľstva Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Moja osobná skúsenosť s vedecko-pedagogickými pracovníkmi katedry je z veľkej časti vnímaná subjektívnou optikou v rámci vlastných pozitívnych zážitkov a skúseností. Vnímam ich ako moje priateľky, ktoré som často mala možnosť sledovať riešiť  problémy predovšetkým z komplexne integrovaného a zdravotnícko- ošetrovateľského hľadiska. Vždy zohľadňovali najnovšie klinické poznatky ktoré, premietali do odborného vzdelávania a zabezpečovali tak náležitú  kvalitu vzdelávania.
Veľmi citlivo som vnímala aj ich podporu v čase, kedy som začala budovať pracovisko Chiropodickej ambulancie  v Ružomberku. Vďaka štúdiu ktoré vychádza predovšetkým z dokumentu "Diabetic Foot Care Education vydaného International Diabetes Federation (IDF) v roku 2008, sa mi podarilo vybudovať ambulanciu, ktorá spĺňa štandardy britskej The Association of Foot Health Professionals. Moderné materiálno-technické vybavenie ambulancie zabezpečuje bezpečnú podiatricko-ošetrovateľskú starostlivosť nielen o rizikových pacientov so syndrómom diabetickej nohy.

 

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

  • Absolvent bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo z roku 2006 /2007.
  • Absolvent doktorandského štúdia z roku 2013/14.
  • Odborný asistent Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, sestra v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.

phdr. lukáš kober phd. mph

História môjho univerzitného vzdelávania je spätá s Katolíckou univerzitou v Ružomberku. V akademickom roku 2006/2007 som ukončil bakalárske štúdium v študijnom programe ošetrovateľstvo a tým sa začala moja profesijná dráha naplno rozvíjať. Doktorandské štúdium na FZ KU v Ružomberku som ukončil v ak. roku 2013/14. Bez nadobudnutých vedomostí, skúseností a podpory zo strany Fakulty zdravotníctva by som dnes nemohol zastávať pozíciu odborného asistenta na Katedre ošetrovateľstva a pravdepodobne by sa moja životná cesta, aktivity a záujmy uberali iným smerom.

Už počas bakalárskeho štúdia som mal tú možnosť vyskúšať ako „chutí“ práca sestry. Počas prvého ročníka v roku 2004 som začal pracovať v  Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, kde pracujem do dnes v pozícii sestra s pokročilou praxou.

Spojenie klinickej praxe a vzdelávania je dobrou a náročnou cestou k úspechu. Klinická prax, aktivizácia v profesijnej asociácii, chuť zlepšiť systém zdravotníctva a postavenie sestier na Slovensku ma motivovali k založeniu Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek, súčasne do roku 2018 som viedol Regionálnu komoru sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry. V súčasnosti pracujem na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku ako odborný asistent, som členom Prezídia a Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, aktívne zastupujem národnú asociáciu na Generálnych zhromaždeniach Európskej federácie sestier, vediem e-časopis Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, pôsobím ako odborný garant a lektor. Podporujem medzinárodnú spoluprácu, podieľam sa na organizovaní medzinárodných konferencií a spolu s kolegami prostredníctvom aktivít Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek hájime postavenie a status ošetrovateľstva na Slovensku.

Len vzdelávanie, odhodlanie, osobná angažovanosť a chuť zapájať sa do verejných a občianskych aktivít s cieľom podporovať a rozvíjať vlastnú profesiu nás posunie k lepším zajtrajškom a k správne fungujúcemu zdravotníctvu. Tak ako to povedala F. Nightingale: „Myslím, že pocity sa zbytočne míňajú slovami, všetky by sa mali rozptýliť na činy a to na činy, ktoré prinášajú výsledky“.

 

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

  • absolventka študijného programu ošetrovateľstvo z roku 2008 /2009
  • manažérka Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LH, s.r.o. pre spádovú oblasť Bytča a okolie.

mgr. ľubomíra hrabušová

Moje rozhodnutie pre vysokoškolské štúdium bolo  spontánne. Motivovalo ma poznanie a hlad po nových informáciách, napriek tomu, že som už mala dospelé deti a dobre rozbehnutú firmu. Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti som založila v roku 2010, počas štúdia na FZ KU. Chcela som v praxi využiť nové vedomosti, komunikačné, manažérske schopnosti a praktické zručnosti, nadobudnuté počas štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva mi dala veľa. Naučila ma  nebáť sa, byť hrdá na svoje povolanie. V súčasnosti reprezentujem v zdravotníckom systéme povolanie sestry ako rovnocenného partnera iných zdravotníckych profesionálov a spojivo medzi lekárom a pacientom. Som rukami, nohami, očami a ušami pre tých, ktorí ich stratili. Som nádejou pre tých, kde je už medicína bezmocná. Vyprevádzam dôstojne na druhý breh tých, ktorí nás opúšťajú. Som útechou tým, ktorí stratili svojich najbližších. Pomáham najzraniteľnejším, najbezmocnejším a najslabším z nás a snažím sa zachovať a ochrániť ich práva a ľudskú dôstojnosť. Toto je práca mojich snov, ktorá sa stala aj mojim poslaním. Nevypínam telefón ani doma po práci, nikdy neviem, kedy mi niekto zavolá s prosbou o pomoc alebo len tak, že mu je smutno. Moji pacienti ma potrebujú a to ma v mojej práci nesmierne napĺňa. Práca sestry v ADOS ma naučila trpezlivosti, empatii, úcte k človeku a hlavne načúvať. Nikdy sa nevzdať, spolupracovať s praktickými a odbornými lekármi, so sociálnymi odbormi v rámci okresu a kraja, s primátormi a starostami jednotlivých miest a obcí.  Bez spoločnej multidisciplinárnej spolupráce sa táto ťažká, ale krásna práca v teréne dobre robiť nedá.

 

Mgr. Adriana Simová

  • Absolventka študijného programu ošetrovateľstvo z akademického roka 2010/2011
  • Úseková sestra  septickej časti Chirurgickej kliniky a transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin

mgr. adriana simová

Málokedy sa stáva, že detský sen nás prenasleduje až do dospelosti. Už od detstva mojou najobľúbenejšou karnevalovou maskou bola maska zdravotnej sestry. Po skončení základnej školy bolo pre mňa veľmi jednoduché rozhodnúť sa, na ktorú strednú školu sa hlásiť. Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v roku 1989 som nastúpila na septické oddelenie  Chirurgickej  kliniky  do FNsP v Martine, kde pracujem dodnes. Poskytovanie podpory a pomoci ťažko chorým pacientom ma skutočne napĺňa a uspokojuje. Už v rámci štúdia diplomovaná všeobecná sestra na Strednej zdravotníckej škole v Martine bola moja záverečná práca zameraná na adaptáciu jedinca na život s kolostómiou,  následne som sa stala členkou Ilco klubu v Martine (Klub stomikov). Ošetrovanie pacientov so stómiou, diabetickou nohou a chronickými ranami ma zaujalo natoľko, že som sa rozhodla hlbšie venovať tejto problematike a rozširovať si svoje odborné vedomosti. V roku 2005 som si doplnila špecializáciu chirurgickej sestry na Slovenskej zdravotníckej univerzite  v Bratislave. Od roku 2010 som členkou COF (Coloplast Ostomy Forum), členom poradenského výboru stomických sestier a aktívne sa zúčastňujem na jeho pracovných stretnutiach, ktoré sú zamerané na vylepšenie stomických pomôcok, ako aj na zdokonaľovaní edukačného materiálu pre stomikov. V akademickom 2010/2011 som ukončila magisterské štúdium v študijnom programe ošetrovateľstvo na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Moja „alma mater“ Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku ma počas piatich rokov štúdia naučila správnej a vhodne volenej komunikácii s pacientom, pozerať na pacienta v celosti. Umožnila mi načerpať veľa odborných vedomostí a zručností z oblasti psychológie, komunikácie a pedagogiky, ktoré dennodenne využívam ako v praxi tak aj v súkromnom živote. Štúdium ma naučilo pomáhať pacientom vyrovnať sa s chorobou, prijať seba samého s daným ochorením, čo znamená v mnohých prípadoch záchranu života

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujem pacientom so stómiou, s diabetickou nohou, s otvorenými septickými ranami, s amputáciami dolných končatín a rozsiahlymi dekubitmi. Pri svojej práci využívam moderné trendy vlhkej terapie, asistujem pri aplikácii podtlakového systému, úzko spolupracujem v multidisciplinárnom tíme.

Aktívne sa podieľam na tvorbe edukačných materiálov, ako pre pacienta a jeho blízkych príbuzných, tak aj pre sestry a študentky ošetrovateľstva. V roku 2013 som bola ocenená Bielym srdcom na republikovej úrovni a v roku 2014 som sa stala Sestrou roka v kategórii Sestra poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti. Okrem už uvedených aktivít pôsobím ako lektorka akreditovaného kurzu, ktorý organizuje Ústav ošetrovateľstva JLF UK „Starostlivosť o pacientov s chronickou ranou“ a tiež ako členka  redakčnej rady časopisu RADIM pre stomikov. Od roku 2019 zastávam funkciu  úsekovej sestry na septickej časti Chirurgickej kliniky a transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin.  Zvládanie kritických situácií ma napĺňa uspokojením a vtedy si uvedomujem, aký dôležitý je empatický prístup a otvorenosť pre týchto ľudí. Zaujímam sa o pacientov aj po zvládnutí akútneho stavu a pomáham im zaradiť sa do bežného života.

Katolícky duch univerzity ma naučil pozerať na život očami viery, nádeje a lásky. Verím, že práca sestry je vtedy naplnená, keď je vykonávaná s láskou a od srdca. Som šťastná, keď môžem ľuďom pomôcť a mám od nich pozitívnu spätnú väzbu. Heslom mojej práce je krédo matky Terezy: „Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.“ Hnacím motorom je pre mňa spokojnosť pacientov, ktorí zvládli ťažkú životnú situáciu.

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner