Domáce projekty 

Projekty KEGA

 

1.„Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien.“ (KEGA 029KU-4/2016)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.

Spoluriešitelia projektu: doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH

                                       PhDr. Eva Moraučíková, PhD.

                                       PhDr. Eva Lazárová

Trvanie projektu: 2016-2018

 

2. „Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov v ústavných zariadeniach.“ (KEGA 016KU-4/2017)

Vedúci projektu: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.

Spoluriešitelia projektu: PhDr. Mária Novysedláková, PhD.

                                       PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.

                                       PhDr. Marcela Ižová, PhD.

                                       PhDr. Eva Moraučíková, PhD.

                                       doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.

                                       RNDr. Soňa Hlinková, PhD.

                                        Mgr. Peter Kutiš

Trvanie projektu: 2017-2019

 

Spoluriešenie na projekte Katolíckej univerzity v Ružomberku

1.Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU

Projekt č. 002KU-2-3/2016

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michal Marťák, PhD

Riešitelia za FZKU:  doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH

                                   Ing. Mgr. Imrich Andrási

                                   PhDr. Marek Šichman, PhD.

                                   RNDr. Soňa Hlinková, PhD.

 

Iné projekty

1. „Randomizované dvojito zaslepené multicentrické klinické skúšanie fázy 3 porovnávajúce Orteronel (TAK 700) plus prednizon s placebom plus prednizon u pacientov s metastatickou kastrácii rezistentnou rakovinou prostaty bez predchádzajúcej chemoterapie „

(Millenium Pharmaceuticals, Inc. C21004, PPD Slovakia)

Vedúci projektu: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Trvanie projektu: 2012 – 2018

 

2. „Randomizované,kontrolované klinické skúšanie fázy 3 porovnávajúce kabozantinib (XL184) a everolimus u pacientov s metastatickým karcinómom renálnych buniek, ktorý progredoval po predchádzajúcej liečbe VEGFR inhibítorom tyrozínkinázy“

( Millenium Pharmaceuticals, Inc. XL184-308 EXELIXIS)

Vedúci projektu: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Trvanie projektu: 2013 - 2018

 

1.“Radomizované, dvojito zaslepené, multicentrické klinické skúšanie fázy III s paralelnými skupinami, na zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti DCVAC/PCa v porovnaní s placebom u mužov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty vhodných na chemoterapiu prvej línie.“

Sotio a.s., Praha CZ, 2012-002814-38 protokol SP005, Chiltern International, s.r.o. Praha

Vedúci projektu: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Trvanie projektu: 2014-2019

 

2.“Medzinárodné, randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované skúšanie v 3. fáze zamerané na účinnosť a bezpečnosť enzalutamidu u pacientov s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty.“

Quintiles Eastern Holdings GmbH Viedeň -   MDV3100-14-ASAGlobal Medivation,Inc.

Vedúci projektu: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Trvanie projektu: 2014-2019

 

3. „Randomizované klinické skúšanie fázy III na vyhodnotenie účinnosti a bezpečnosti kombinácie enzalutamidu a leuprolidu, monoterapie enzalutamidom a kombinácie placeba a leuprolidu u mužov s vysokorizikovým nemetastatickým karcinómom prostaty progredujúcim po definitívnej liečbe.” (Skúšanie)

Quintiles Eastern Holdings GmbH Viedeň -   MDV3100-14-ASAGlobal Medivation,Inc.

Vedúci projektu: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Trvanie projektu: 2014- 2019

 

4.“ Randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované, multicentrické klinické skúšanie fázy 3, hodnotiace analgetickú účinnosť a bezpečnosť subkutánne podávaného skúšaného produktu tanezumab (PF- 04383119) u účastníkov s nádorovou bolesťou prevažne v dôsledku kostných metastáz, užívajúcich základnú liečbu opiátmi.“

inVentiv Health Clinical UK LTD,Thames House, 17-19 Marlow Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7AA UK, (14PFZ320)-- Pfizer Inc, číslo protokolu štúdie A4091061, kódové číslo projektu 14PFZ0373

Vedúci projektu: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Trvanie projektu: 2015 – 2020

 

Možnosti získania grantov

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA)

https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

-zverejnenie výzvy spravidla koncom marca, podanie projektu do konca apríla

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

http://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/

-zverejnenie výzvy spravidla koncom marca, podanie projektu do konca apríla

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) (MŠVVaŠ)

http://www.apvv.sk/

 

Možnosti získania štipendií

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)

https://www.saia.sk/

Národný štipendijný program SR

https://www.stipendia.sk/

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner