Aktuálne projekty riešené na FF KU v Ružomberku

Názov projektu Florián Tománek – kňaz, politik, publicista
Podporujúca inštitúcia VEGA
Názov programu / Identifikačné číslo 1/0035/17
Trvanie 2017 - 2019
Hlavný riešiteľ PhDr. Peter Olexák, PhD.
Spoluriešitelia prof. PhDr. PaedDr. Pevel Marek, Ph.D., Mgr. Peter Zmátlo, PhD., Mgr. Michal Mudroch D
Riešiteľská fakulta Filozofická fakulta
Anotácia / cieľ projektu Florián Tománek (1877 – 1946) poslanec Revolučného Národného zhromaždenia (1920), poslanec Národného zhromaždenia (1920 – 1929) a katolícky kňaz je relatívne prebádanou postavou. Svojim príbehom však patrí ku kľúčovým osobnostiam, ktoré šírili myšlienky politického katolicizmu na Slovensku. Patril k zakladateľom Slovenskej ľudovej strany (napokon sa stal kritikom jej vedenia a členom opozičnej frakcie), s ktorou sa po Tukovej afére rozišiel (s tým sa spája jedno z najdramatickejších období jeho života). Významne sa angažoval ako redaktor, bol duchovným zahraničných Slovákov (Rakúsko), zakladateľom Kresťanského roľníckeho združenia, členom Rodobrany, Jurigovej slovenskej ľudovej strany a po vojne bol v Strane slobody. Jeho úsilie je rámcované širšími súvislosťami doby. Okrem iného významné miesto mu patrí v dejinách slovenského Katolíckeho modernizmu – reformného prúdu (čakajúceho na preskúmanie), ktorý začiatkom 20. stor. vystúpil s požiadavkou modernizácie a demokratizácie cirkvi na Slovensku.

 

Názov projektu Založenie Uhorskej kaplnky v Cáchach kráľom Ľudovítom I. (1360)
Podporujúca inštitúcia VEGA
Názov programu / Identifikačné číslo 1/0287/17
Trvanie 2017 - 2019
Hlavný riešiteľ doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
Spoluriešitelia Mgr. Slavomír Zelenák D
Riešiteľská fakulta Filozofická fakulta
Anotácia / cieľ projektu Uhorský kráľ I. založil v Cáchach (Aachen) kaplnku pre uhorských pútnikov a vybavil ju relikviami uhorských svätcov a liturgickými predmetmi. Kaplnka v gotickom štýle bola pristavaná ku kostolu z južnej strany. Údržbu a prevádzku kaplnky a zásobovanie dvoch kaplánov zabezpečil na okolitých trhoch, jej pozemky zadovážil v spolupráci s magistrátom mesta Cáchy. Vybavenú kaplnku s dvoma kaplánmi vložil v roku 1374 do opatery mesta a tamojšej kapituly. Pápež Gregor XI. udelil všetkým, ktorí vyznali svoje hriechy a tým, ktorí ju navštívili, ročné odpustky. Veľmi záslužnú prácu pri jej zakladaní vykonal opát kláštora v Piliši Henrich. Jeho hlavným poslaním bolo vyjednávanie, jeho úlohou v cudzine bolo všetko zmluvne zaistiť. Kaplnka slúžila viac storočí, no vyhorela v roku 1656. Potom prešla úplnou barokovou prestavbou.

 

Názov projektu Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku
Podporujúca inštitúcia VEGA
Názov programu / Identifikačné číslo 1/0638/17
Trvanie 2017 - 2019
Hlavný riešiteľ Mgr. Pavel Izrael, PhD.
Spoluriešitelia Mgr. Juraj Holdoš, PhD., Ing. Janka Majherová, PhD., Mgr. Petra Polievková, PhD., PaedDr. Mária Karasová, PhD., Mgr. Lenka Halamová D, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Ján Hacek, PhD.
Riešiteľská fakulta Filozofická fakulta
Spoluriešiteľská inštitúcia PF KU, FMK UCM, FF UK
Anotácia / cieľprojektu Predkladaný projekt skúma problematiku mediálnych návykov a mediálnej gramotnosti detí v ranom detstve a mladšom školskom veku (0 – 8) s ohľadom na možné pozitívne aj negatívne aspekty používania digitálnych médií. Okrem detskej populácie skúma aj rodičov, učiteľov a vychovávateľov ako mediátorov mediálnych obsahov z pohľadu determinujúcich psychických a sociálnych faktorov. V slovenskom kontexte projekt predstavuje novú líniu výskumu v predmetných oblastiach vzhľadom na cieľovú skupinu detí do 8 rokov.

 

Názov Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)
Podporujúca inštitúcia University of Innsbruck
Identifikačné číslo ID#57397
Trvanie 1. 10. 2016 – 30. 6. 2018
Hlavný riešiteľ projektu Pavol Labuda, PhD., prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Spoluriešitelia Ján Hrkút, PhD., doc. Eugen Zeleňák, PhD.
Anotácia/Ciele projektu Projekt zameraný na preskúmanie otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie jazyka a filozofie vedy.

 

 

Vybrané projekty riešené v minulosti

Názov Recognition/Continuity & Dicontinuity – SALZBURG EASTER SCHOOL 2017 in the context of the Salzburg Easter  Festival
Podporujúca inštitúcia SAIA
Identifikačné číslo 2016-05-15-001
Trvanie 1. 11. 2016 – 31. 12. 2017
Hlavný riešiteľ projektu PaedDr. Katarína Labudová, Ph.D.
Anotácia/Ciele projektu The SALZBURG EASTER SCHOOL je týždňové fórum pre študentov v postgraduálnom štúdiu, post-doc výskumných pracovníkov a mladých umelcov z celého sveta. Fórum raz ročne pripravuje the ARGE Cultural Dynamics. Projekt The Salzburg Easter School, ktorý prepája kultúrne štúdiá a kultúrnu prax, je podujatie organizované v spolupráci s PLUS Kultur a predchádza každoročnému festivalu, the Salzburg Easter Festival. V navrhovanom projekte budú výskumní pracovníci, postgraduálni a PhD študenti z Katolíckej univerzity v Ružomberku integrovaní do inovatívnej a udržateľnej výskumnej platformy.

 

Názov

Outreach Platform for CEE Research Network on Christian Culture:

Reception and reflection of values of Antiquity in the Christian culture of the West

Podporujúca inštitúcia Stiftung Auxilium, (Zug/Switzerland)
Identifikačné číslo 443.20132320/21885
Trvanie 1. 11. 2013 – 31.8. 2017
Hlavný riešiteľ projektu Pavol Labuda, PhD.
Spoluriešitelia Ivan Koniar, PhD., Peter Olexák, PhD., doc. Marián Kuna, Marek Babic, PhD., Katarína Labudová, Ph.D., Ján Hrkút, PhD. Ján Baňas, PhD., prof. Peter Volek, Martin Nosál, PhD.
Anotácia/Ciele projektu Tematickým zámerom projektu je výskum kresťanskej intelektuálnej kultúry so zameraním na recepciu a reflexiu antiky a jej hodnôt. Projekt dosahuje svoje ciele prostredníctvom vytvorenia medzinárodnej platformy pre akademickú kooperáciu v priestore strednej a východnej Európy. Základnými výskumnými aktivitami tejto platformy sú: verejné prednášky pozvaných odborníkov, workshopy pracovnej skupiny, letné školy pre študentov a mladých výskumných pracovníkov, intenzívna vedecká spolupráca pri vytváraní a publikovaní výsledkov výskumu a šesťmesačné výskumné štipendiá na pôsobenie talentovaných odborníkov na Filozofickej fakulte FF KU, kde sa budú intenzívne venovať výskumu percepcie antických hodnôt v rámci kresťanskej kultúry Západu.

 

Názov Nederlandistik 8
Podporujúca inštitúcia Nederlandse Taalunie
Názov programu Grants system for Dutch studies abroad
Identifikačné číslo 2016/rv/01
Trvanie 2016
Hlavný riešiteľ projektu prof. Adam Bžoch, PhD.
Anotácia/Ciele projektu Projekt je zameraný na výskum a podporu Nederlandistiky na FF KU

 

Názov projektu Problém realizmu a antirealizmu v humanitných vedách
Podporujúca inštitúcia VEGA
Názov programu / Identifikačné číslo 1/0192/14
Trvanie 2014 – 2016
Hlavný riešiteľ prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Spoluriešitelia Mgr. Janka Kaščáková, PhD., Pavol Labuda, PhD., Ján Hrkút, PhD., PaedDr. Katarína Labudová, PhD., PhDr. Danica Maleková, PhD., Mgr. Andrea Javorská, PhD. (FF UKF), Mgr. Viera Medviďová D, Mgr. Martin Nosáľ, Mgr. Lenka Čupková, PhD. (FF UKF)    
Riešiteľská fakulta Filozofická fakulta
Anotácia / cieľ projektu Hlavným cieľom výskumného tímu bude úloha objasniť metódy prepojenia filozofie, estetiky a literatúry pomocou odhaľovania ich predpokladov, podmienok a metód skúmania pri riešení problému realizmu a antirealizmu v humanitných vedách. Kvôli tomu bude potrebné priblížiť problém realizmu a antirealizmu a jeho vplyvu na filozofiu, estetiku a literatúru, ako aj na metodológiu výskumu humanitných vied. Konkrétne sa bude skúmať riešenie problému realizmu a antirealizmu vo filozofii, estetike a literárnej vede. Vo filozofii sa bude skúmať vedecký realizmus a jeho kritika, jeho jazykové a metafyzické predpoklady, ako aj realizmus metafyzických základov chápania človeka. V estetike sa bude skúmať ontologický status estetických diel, do akej miery sú závislé alebo nezávislé od ich tvorcov a recipientov. V literárnej vede sa bude skúmať problém realizmu postáv literárnych diel. Pritom sa budú odhaľovať a zdôvodňovať metafyzické predpoklady realizmu, čo ovplyvní metódu a výsledky celého skúmania.

 

Názov projektu Biblická frazeológia v interkultúrnom a interjazykovom kontexte
Podporujúca inštitúcia VEGA
Názov programu / Identifikačné číslo 1/0480/15
Trvanie 2015 – 2017
Hlavný riešiteľ doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
Spoluriešitelia PhDr. Viera Kováčová, PhD., Mgr. Katarína Markovičová, PhD. (Rek KU)
Riešiteľská fakulta Filozofická fakulta
Anotácia / cieľ projektu

Projekt sa zameriava na výskum biblickej frazeológie realizovaný v intenciách kognitívno-pragmatického prístupu. Živosť jednotiek chápaných ako súčasť spoločnej európskej kultúrnej tradície sa posudzuje v reláciách ich fungovania v istom spoločensko-kultúrnom kontexte a z aspektu generačne diferencovaných používateľov jazyka. Prostredníctvom cezgeneračného pohľadu na jazykové správanie používateľov slovenského jazyka z frazeologického aspektu (biblická frazeológia v rečovom úze) sa roztvára možnosť analýzy registrovaných posunov/zmien v ich frazeologickej kompetencii i v ich ne/uvedomovanom vzťahu k motivačnému prameňu týchto kultúrne špecificky zakotvených frazém. Pri deskripcii a explanácii výsledkov sa zohľadňuje aj aspekt medzijazykového porovnania (smerom k češtine a ruštine).

Na podloží korpusu písaných textov (publicistické a umelecké texty) sa výskum biblickej frazeológie rozširuje o problematiku jej formálno-sémantickej premenlivosti.

 

Názov projektu Martin Mičura - politik a právnik
Podporujúca inštitúcia VEGA
Názov programu / Identifikačné číslo 1/0514/15
Trvanie 2015 – 2017
Hlavný riešiteľ PhDr. Michal Marťák, PhD.
Spoluriešitelia prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D., Mgr. Peter Zmátlo, PhD., Mgr. Eliška Kozarcová D, prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. (PF UK)
Riešiteľská fakulta Filozofická fakulta
Anotácia / cieľ projektu Martin Mičura patrí bezpochyby v moderných slovenských dejinách k významným a výrazným osobnostiam kresťanskej politiky a tradície. Bol jedným z mála laických elít katolíckeho politického hnutia, najskôr ako podpredseda Slovenskej ľudovej strany, s ktorou sa v rokoch 1921-1922 rozišiel, od roku 1925 ako zakladateľ a krajinský predseda Československej strany ľudovej na Slovensku, aby od konca roku 1938 opäť vyvíjal signifikantnú politickú činnosť v rámci HSĽS. Ešte ako poslanec v Národnom zhromaždení v rokoch 1925-1938 bol známy kladením dôrazu na spoluprácu slovenských a českých katolíkov, česko-slovenskú vzájomnosť i riešenie sociálnej otázky v prospech širokých ľudových vrstiev. Práve roky 1925-1938 predstavujú jedno z najdôležitejších (a z istých hľadísk aj najdôležitejšie) zlomových období nielen v jeho živote. Aj napriek zanedbateľnému počtu voličských hlasov, ktoré strana pod Mičurovým vedením na Slovensku získavala, jeho význam pre Slovensko je nepopierateľný a odrážal sa v politickom i spoločenskom živote na katolíckom Slovensku v celej šírke (na rozdiel od jeho strany) tak v medzivojnovom období, ako aj v rokoch 1939-1945.

 

Názov projektu Problematika faktuálneho naratívu
Podporujúca inštitúcia VEGA
Názov programu / Identifikačné číslo 1/0830/15
Trvanie 2015 – 2017
Hlavný riešiteľ Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
Spoluriešitelia PhDr. Juraj Šuch, PhD. (FHV UMB), Mgr. Juraj Dvorský, PhD., Mgr. Pavol Labuda, PhD., Mgr. Viera Medviďová D, PaedDr. Edita Príhodová, PhD., Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD.
Riešiteľská fakulta Filozofická fakulta
Anotácia / cieľ projektu

Pri diskusiách o črtách naratívu sa zvyčajne rozlišuje medzi fikčným (napr. rozprávania v rámci umeleckej literatúry alebo filmu) a faktuálnym naratívom (napr. historické rozprávania). V skutočnosti však nie je tak

jednoduché formulovať ostrú hranicu medzi danými typmi naratívov. Viacerí autori totiž poukazujú na skutočnosť, že napr. historické naratívy majú s fikčnými viacero spoločných čŕt. Cieľom projektu bude preto preskúmať rôzne názory na povahu faktuálnych naratívov a identifikovať ich kľúčové črty. Zameriame sa tak na stanovisko, podľa ktorého medzi faktuálnym a fikčným naratívom existuje zásadný rozdiel, ako aj na názor, že tu existujú

zaujímavé prieniky. V rámci riešenia projektu tak budeme čeliť viacerým zaujímavým ontologickým a epistemologickým otázkam: Aká je povaha faktuálneho naratívu? Akým spôsobom prebieha naratívna reprezentácia reality? Je takéto zobrazenie verné alebo skôr obrazné?

 

 

Možnosti získania grantov a štipendií

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) (výzvy spravidla koncom marca)

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) (výzvy spravidla koncom marca)

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

 

Národný štipendijný program (NŠP)

 

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)

The John Templeton Foundation

Komisia J. W. Fulbrighta

The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo