baner ku volby 2

word icon small Návrhová listina
pre voľby kandidáta na dekana PF KU

 

 

Akademický senát PF KU v Ružomberku vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu dekana PF KU podľa nasledujúceho harmonogramu:

 

 

  • navrhovanie kandidátov na funkciu dekana PF KU do: štvrtka 26.11.2020 do 12:00;
  • zverejnenie mien platne navrhnutých kandidátov: v piatok 27.11.2020 do 12.00 hod. na web stránke AS PF KU;
  • verejné predstavenie kandidátov: 1.12.2020, o 10. 00 hod. miestnosti A129 v aule Jána Pavla II (predsedníctvo AS PF KU zmenilo miestnosti z dôvodu kapacitných a kvôli dodržaniu protiepidemiologických opatrení);
  • voľby kandidáta na dekana PF KU: 1.12.2020, po skončení predstavovania kandidátov v miestnosti A114.

Právo navrhovať najviac jedného uchádzača o kandidatúru na funkciu dekana podľa čl. 8, ods. 5 Štatútu PF KU majú:

  • člen AS PF KU;
  • dekan;
  • minimálne 20 členov Akademickej obce PF KU, ktorí nie sú vyššie spomenutí.

Návrhy sa odovzdávajú písomnou formou predsedovi volebnej komisie Doc. RNDr. Milanovi Lehotskému, CSc. a musia obsahovať: meno, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie kandidáta; stručný zoznam doterajšej praxe; písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou, meno a podpis navrhovateľa (navrhovateľov).
Návrhové listiny budú k dispozícii na vrátnici PF KU a u členov volebnej komisie.

 

Predseda volebnej komisie bude návrhové listiny preberať osobne v dňoch:

  • 23. novembra 2020 v čase od 9:00 do 10:00 v miestnosti č. 139;
  • 25. novembra 2020 v čase od 10:00 do 11:00 v miestnosti č. 139;
  • 26. novembra 2020 v čase od 10:00 do 11:00 v miestnosti č. 139;

Návrhové listiny možno doručiť doporučeným listom najneskôr do 26. novembra 2020 do 12:00 na nasledovnú adresu: Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.; Hrabovská cesta 1; 03401 Ružomberok. Návrhy, ktoré budú doručené poštou alebo osobne po 26. novembri 2020 (po 12:00 hod), nebudú akceptované.


Volebná komisia po overení všetkých náležitostí podaných návrhov vyhotoví zoznam platne navrhnutých kandidátov a zverejní na web stránke AS PF KU v piatok 27. 11. 2020 do 12.00 hod.


Verejné predstavenie kandidátov riadi predseda volebnej komisie. Každý kandidát má 15 minút na predstavenie, prednesenie vlastného návrhu realizácie dlhodobého zámeru rozvoja fakulty. Voľby kandidáta na dekana PF KU sa uskutočnia na zasadnutí AS PF KU v Ružomberku.


Uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb riadi volebná komisia v zložení:

Volebná komisia pred uskutočnením samotného aktu hlasovania na základe platne podaných návrhov vyhotoví hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre každé kolo volieb obsahuje abecedný zoznam platne navrhnutých kandidátov. Každý kandidát má priradené poradové číslo. Členovia AS zakrúžkujú na hlasovacom lístku poradové číslo jedného kandidáta. Hlasovacie lístky, na ktorých je zakrúžkovaný väčší počet kandidátov alebo nie je zakrúžkované poradové číslo žiadneho z kandidátov, sú neplatné. Voľby kandidáta na funkciu dekana PF KU sa riadia Štatútom PF KU čl. 8, ods. 5-7.

 

"Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uznesením č. 33/2020 súhlasí s uskutočnením volieb kandidáta na funkciu dekana PF KU podľa uznesenia č. 29/2020 a v prípade mimoriadnych okolností, ktoré by neumožnili realizovanie prezenčnej formy volieb, súhlasí s elektronickým doručením návrhového lístka, uskutočnením online zasadnutia AS PF KU, online predstavovaním kandidátov a online hlasovania v schválených termínoch volieb."

 

E-mailová adresa predsedu volebnej komisie: milan.lehotsky@ku.sk

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner