Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU

- je určené študentom a absolventom neučiteľských študijných programov druhého stupňa v študijnom odbore 37. teológia.

 

Absolvent DPŠ získava kvalifikačné vzdelanie na výkon povolania učiteľ a oprávnenie vyučovať na základných a stredných školách. Na výkon tohto povolania v predmete náboženská výchova/náboženstvo je potrebné okrem úspešného absolvovania DPŠ aj súhlas príslušnej cirkvi s vykonaním tohto povolania (Kánonická misia).

 

Úspešné absolvovanie kvalifikačného vzdelávania DPŠ znamená absolvovať základný aj rozširujúci modul DPŠ.

Podmienky získania pedagogickej kvalifikácie:

- absolvovanie DPŠ  - základný modul

- absolvovanie DPŠ – rozširujúci modul

- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

 

Dĺžka štúdia DPŠ:

Študenti DPŠ absolvujú predmety študijného plánu v rozsahu sumárne 200 hodín za dva roky v štandardnej dĺžke štúdia:

- DPŠ základný modul - prvý rok; 

- DPŠ rozširujúci modul - druhý rok (súčasťou je aj pedagogickú prax).

Prihlasovanie na DPŠ:

  • Prihláška DPŠ je v tejto prílohe
  • Termín prihlásenia sa na štúdium: do 30.9.2021
  • Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacej skúšky.
  • Požadované prílohy: (originály alebo úradne overené kópie) pre všetky študijné programy:
  • čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity vlastnou formuláciou
  • doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa: overená kópia magisterského diplomu a kópia dodatku k diplomu (alebo výpis výsledkov Mgr. Štúdia)
  • pre študijný program náboženská výchova/náboženstvo doložiť: odporúčanie vlastného farára podľa trvalého bydliska, u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených; v odporúčaní má byť vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom živote (stav, rodina a pod.). Ak farár menovaného nepozná, priloží uchádzač vyjadrenie aj od kňaza, ktorý ho pozná.

Platba za prihlásenie sa na DPŠ:

Prihláška je bezplatná.

 

Cena za štúdium DPŠ na TF:

- 500 eur za akademický rok

 

Prihlášku spolu s požadovanými prílohami zaslať na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta,

Hlavná 89, 041 21 Košice

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU