Dňa 25. augusta 2020 sa na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku konali záverečné skúšky Lectio coram programu Master v teológii manželstva a rodiny, ktoré úspešne absolvovalo 7 študentov. Záverečné skúšky začali sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Marek Forgáč, PhD., predseda komisie a garant programu. Samotná skúška pozostávala z predmetov: Teológia manželstva a rodiny a Manželstvo a rodina z pohľadu spoločenských vied a z obhajoby záverečnej práce. Komisiu tvorili zástupcovia partnerov
programu - Teologickej fakulty KU, Akadémie Karola Wojtylu a Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach. Všetkým úspešným absolventom srdečne blahoželáme a prajeme veľa múdrosti v aplikácii všetkého nadobudnutého do praxe pastorácii rodín.

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

v spolupráci s Košickou arcidiecézou

Akadémiou Karola Wojtylu

 

otvára prihlasovanie na akademický program

Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2021/22.

 

Charakteristika

Formovať myseľ i srdce

Hlavným zámerom tohto programu je formovať myseľ i srdce koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach a zodpovedných aktérov pomáhajúcich profesií tak, ako to bolo vlastné sv. Jánovi Pavlovi II., patrónovi tohto programu.

FORMOVAŤ MYSEĽ – pretože rásť môžeme iba vďaka poznaniu.

Obsah programu vychádza zo základu, ktorý tvorí učenie Cirkvi o manželstve a rodine predovšetkým posledných pápežov (Pavla VI., Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka). Uvedený základ obohacuje pohľad spoločenských vied, ktoré sa na manželstvo a rodinu pozerajú z rôznych uhlov pohľadu (filozofia, teológia, právo, psychológia, medicína, pedagogika). Touto kombináciou sa vytvára fundovaný základ pre kvalitné vzdelanie a formáciu konkrétnych aktérov.

FORMOVAŤ SRDCE a ducha spoločenstva – pretože láske sa je možné učiť len v spoločenstve.

Celý program je obohatený o spoločné slávenie Eucharistie, spoločné stolovanie, rozhovory pri občerstvení. Nad rámec akademickej formácie ponúkame ďalšie kultúrne, duchovné či spoločenské aktivity pre rozvoj vzťahov na ľudskej i duchovnej úrovni.

Duchovným správcom programu je riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, ktorý okrem duchovnej starostlivosti zabezpečuje i prepojenie študentov s ich farnosťou a ich zapojenie do pastorácie

Obsah štúdia

Filozoficko-teologický základ

Osoba z pohľadu filozofickej a teologickej antropológie

Manželstvo a rodina vo Svätom Písme

Dokumenty Magistéria o manželstve a rodine

Morálna teológia - princípy

Morálna teológia - špeciálna

Pastorácia manželstva a rodiny

Základy bioetiky

Teológia manželstva a rodiny

Lektúra diela K. Wojtylu „Láska a zodpovednosť“

Teológia tela - katechézy o ľudskej osobe a láske

Kánonické právo manželské

Manželstvo ako sviatosť

Spiritualita manželského a rodinného života

Spoločenskovedný blok

Všeobecná a klinická psychológia manželstva a rodiny

Výchova k manželstvu a rodičovstvu a sexuálna výchova

Biomedicínsky rozmer manželského života

Rodina v právnom systéme spoločnosti

Pedagogika rodiny

Aplikovaná psychológia manželstva a rodiny

Sociálna a rodinná politika

Sociológia rodiny

Sprevádzanie manželov a rodín

Súčasťou štúdia je vykonanie pastoračnej praxe v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu a Kurz prirodzených metód plánovania rodičovstva.

Vyučujúci

Lektormi programu sú kňazi, manželia a odborníci zo Slovenska a zahraničia, profesori i absolventi Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre vedy o manželstve a rodine a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau. Formou hosťovských prednášok sú zapojení aj zahraniční profesori. Garantom programu je  Mons. Marek Forgáč, PhD., košický pomocný biskup.

 Cieľové skupiny

Program je určený pre osobnú i profesionálnu formáciu kňazov, zasvätených, manželských párov, seminaristov i jednotlivcov.

Hlavným zámerom je formácia budúcich koordinátorov farskej pastorácie rodín (kňazi, seminaristi, rodiny, zasvätení), ktorí môžu v budúcnosti napomáhať rozvoju pastorácie rodín vo farnostiach (v sprevádzaní manželov, v príprave na manželstvo, vo vedení rodinných spoločenstiev, v katechéze detí, mladých i dospelých, v odbornej pomoci rozvedeným a rodinám v kríze).

Ďalším zámerom je následná profilácia odborníkov pre prácu s rodinou. Osobitnou cieľovou skupinou sú preto odborníci (psychológovia, právnici, lekári, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci, učitelia, vychovávatelia, katechéti, pastorační pracovníci a sociálni pedagógovia)

Organizácia štúdia

Štúdium je rozdelené do dvoch rokov. Akademický rok prebieha vždy od septembra do mája, pričom  jeden akademický rok pozostáva z  11  vopred dohodnutých termínov. Program sa realizuje počas sobôt, v rámci ktorých je vyučovací deň rozvrhnutý do ôsmich vyučovacích hodín, medzi nimi je čas na občerstvenie, spoločný obed, zdieľanie, rozhovory s vyučujúcimi i študentmi. Ďalšia časť štúdia pozostáva zo samoštúdia, lektúry zadaných textov, vypracovania zadaní a úloh a e-learningu.

Táto forma je vhodná zvlášť pre pracujúcich a pre manželské páry s deťmi. Jej výhodou je:

nižšia časová náročnosť

pestrejšia paleta hosťujúcich prednášajúcich

family friendly prvok, ktorý umožňuje štúdium aj pre rodičov s deťmi vďaka prítomným animátorom

Súčasťou štúdia je min. jedno víkendové stretnutie za rok.

 

Podmienky získania titulu

Program master je štúdiom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied.

Ako riadni študenti sa môžu prihlásiť absolventi bakalárskeho štúdia náboženských vied alebo ekvivalentného filozoficko- teologického štúdia.

Pre získanie titulu je potrebné absolvovať všetky prednášky a skúšky, skúšku z cudzieho jazyka, vykonať pastoračnú prax, napísať záverečnú prácu pod vedením školiteľa a úspešne absolvovať záverečnú skúšku lectio coram z predmetu Teológia manželstva a rodiny a Rodina v pohľade spoločenských vied.

Iní záujemcovia sa môžu prihlásiť ako tzv. mimoriadni študenti, pričom po absolvovaní im nebude udelený akademický titul, ale certifikát o absolvovaní programu.

Pre získanie certifikátu o absolvovaní je potrebné absolvovať všetky prednášky a skúšky, vykonať pastoračnú prax, a úspešne absolvovať záverečnú skúšku lectio coram z predmetu Teológia manželstva a rodiny a Rodina v pohľade spoločenských vied.

Po absolvovaní štúdia (v oboch formách) a po splnení podmienok môžu účastníci získať kánonickú misiu arcibiskupa.

Školné

Jednotlivci 300€/akademický rok

Manželský pár 450€/akademický rok

Tento program je vyňatý zo slovenského systému školstva, tzn. neexistujú naň žiadne dotácie, školné predstavuje reálne náklady.

Školné je splatné v troch splátkach počas akademického roka. Ak by mala byť výška školného prekážkou pre absolvovanie programu, v prípade objektívnych dôvodov je možné požiadať o zníženie školného, prípadne sa náklady môžu uhradiť v spolupráci s farnosťou, spoločenstvom.

Okrem školného študent uhrádza náklady na  víkendové stretnutie za rok a obedy počas stretnutí. Občerstvenie počas stretnutí je v réžii komunity študentov.

Prihlásenie

Pre prihlásenie je potrebné vyplniť TENTO FORMULÁR najneskôr do 11. júna 2021. K prihláške je potrebné dodať kópiu diplomu dosiahnutého vzdelania, resp. maturitného vysvedčenia, štruktúrovaný životopis, krátky motivačný list a odporúčanie farára, v prípade kňazov odporúčanie ordinára. Viac informácií o forme potrebných dokumentov zašleme po prihlásení.

Maximálny počet uchádzačov, ktorí budú prijatí v akademickom roku 2021/22 je 20, uchádzači z Košickej arcidiecézy môžu byť uprednostnení.

 

MASTER V MÉDIÁCH

Program Master na rádiu Lumen (od 41:30)

Master očami študentov (promo video)

Video pozvánka na štúdium

 

 

KONTAKTY

Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89, 041 21 Košice

www.tf.ku.sk  

sekretariatakw@gmail.com

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU