Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, mimoriadny stav v Slovenskej republike a súvisiace riziká s ochorením Covid-19 Katolícka univerzita i priamo TF KU priebežne prijíma potrebné opatrenia.

Aktuálne platné hygienické opatrenia sú uvedené na stránke Aktuálne platné hygienické opatrenia.

Aktuálne informácie o ochorení COVID−19 sú uvedené na stránke Koronavírus na Slovensku v číslach.

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie je k dispozícii na prevzatie vo formáte pdf.

Na tejto stránke sú uvedené odkazy na informačné stránky KU a informácie špecifické pre TF KU.

Stránka je priebežne aktualizovaná (posledná aktualizácia 17.5.2021).

 

Usmernenia pre celú  Katolícku univerzitu

Rektor KU v Ružomberku vydal:

1. Príkaz rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) číslo P 12/2021 k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV-19 jej študentov, pedagógov a zamestnancov–prerušenie prezenčnej výučby. Opatrenie stanovuje základné prevádzkové podmienky na KU po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Rešpektuje aktuálne platné opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. Všetky ustanovenia tohto dokumentu sú pre celú KU záväzné.

2. Metodické usmernenie k organizačnému zabezpečeniu štátnych skúšok v študijných programoch uskutočňovaných na fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021. Štátne skúšky v študijných programoch uskutočňovaných na TF KU sa budú realizovať prezenčným spôsobom za dodržania prísnych epidemiologických opatrení v súlade s Metodické usmernenie k organizačnému zabezpečeniu štátnych skúšok rektora KU.

 

Informácie špecifické pre TF KU

1. Harmonogram akad. roka 2020/2021 je zverejnený tu.

2. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v regióne a na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva SR, usmernenie hlavného hygienika SR a príkazu rektora KU vydáva dekan TF KU doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. toto rozhodnutie.

3. Hygienické opatrenia. Hygienické opatrenia sa primerane riadia aktuálnymi opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR. Na TF KU sme pripravili viacero opatrení (častejšia dezinfekcia, ochranné sklá a pod.), ktoré majú zamedziť možnému šíreniu ochorenia COVID-19. Žiadame všetkých študentov, zamestnancov i návštevníkov, aby opatrenia (R-O-R) dodržiavali.

4. Informácie pre pedagógov a zamestnancov sú priebežne sprostredkovávané vedením fakulty prostredníctvom kolaboračných nástrojov a emailovej komunikácie.

Informácie o odklade, či iných zmenách v plánovaných podujatiach fakulty (celouniverzitné prednášky a prednášky pre verejnosť, konferencie, študentské aktivity a pod.) sú uvedené na stránkach jednotlivých podujatí.

Kontaktné osoby pre podporu pedagógov a ich on-line výučby:

 • Pedagogická a didaktická oblasť:
  SLLic. Andrej Krivda, PhD.
  tel.: +421556836143
  andrej.krivda@ku.sk
 • Technická oblasť:
  ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
  tel.:. +421 55 68 36 111
  anton.babjak@ku.sk

5. Poznámky k distančnému vzdelávaniu

Základným nástrojom pre distančné vzdelávanie (primárne pre synchrónny prístup) je Microsoft Teams - kolaboračný nástroj a centrum pre tímovú spoluprácu ako súčasť univerzitného Office 365. Samozrejme je pre distančné vzdelávanie stále dostupný e-learningový systém Moodle (primárne pre asynchrónny prístup).

Na prihlasovanie do služieb Office 365 sa využíva login@ku.sk a heslo (kde login je univerzitné používateľské meno používané s heslom napr. pri vstupe do AIS2 a pod.).
Ucelené informácie o univerzitnom mene, L1 hesle, možnosti ich zistenia, zmeny, atď. sú uvedené na stránke Univerzitné heslá.

 • Boli aktivované univerzitné účty Office 365 všetkým pedagógom a zamestnancom fakulty (okrem tých, ktorí mali svoje účty aktívne už skôr z titulu svojej funkcie v rámci KU).
  Pre všetky novoaktivované účty sa na prihlasovanie do služieb O365 využíva vyššie uvedený spôsob, t.j. login@ku.sk a heslo.
 • Vzhľadom na osobné preferencie i z technologických dôvodov boli, či sú využívané aj alternatívne nástroje, u ktorých však nie je možné zabezpečiť podporu KU a zaručiť dodržiavanie ochrany osobných údajov podľa aktuálnej legislatívy i nariadení KU, pričom viaceré z nich predstavujú aj riziko v oblasti informačnej bezpečnosti (krádež/kompromitácia identity, kompromitácia počítača a pod.).
 • Používanie Microsoft Teams pre učiteľov:
  https://youtu.be/eb6mhYd9_as
  Používanie Microsoft Teams pre študentov:
  https://youtu.be/ettrmHeMEIE
 • Nástroje pre videokonferencie a prednášky - informácie a bezpečnostné zhodnotenie viacerých obľúbených videokonferenčných riešení sú uvedené na stránke Videokonferenčné riešenia: aktuálne odporúčania CSIRT.SK (september 2020).
  [Informácie z marca 2020 o viacerých obľúbených nástrojoch sú uvedené v prehľadovom článku Ultimate Guide to Free Video Conferencing & Collaboration].
 • Pre videokonferenčnú prácu v malých tímoch  sa javia byť vhodnými aj služby Jitsi Meet prevádzkované spoločnosťou 8x8 (open-source platformu Jitsi Meet je možné prevádzkovať i na vlastných serveroch, no konfigurácia nie je triviálna) a Whereby (pôvodne Appear.In), resp. iné nástroje, ktoré pracujú na princípe end-to-end šifrovania (Whereby to ponúka len v základnej konfigurácii pre 4 účastníkov prostredníctvom štandardu WebRTC).
 • Slack ako virtuálny priestor pre distančnú prácu je hybridom komunikátora a sociálnych sietí. Zjednodušene povedané, je to chatovacia miestnosť pre celú organizáciu, ktorej cieľom je nahradiť e-mail, ako primárny spôsob komunikácie a zdieľania údajov.
  Pracovné priestory („workspace“) v Slack-u umožňujú organizovať komunikáciu podľa kanálov pre skupinové diskusie a umožňujú zdieľať informácie, súbory a ďalšie dáta na jednom mieste. V  pracovných priestoroch tohoto kolaboračného nástroja si tímy vytvárajú samostatné komunikačné kanály. Typicky sa kanály vytvárajú podľa konkrétnych diskusných tém. Kanály môžu byť otvorené, či moderované,  pričom používateľ má možnosť sám definovať prednastavenia notifikácií pre každý kanál zvlášť a týmto spôsobom aktívne riadiť, na ktoré konverzácie chce dostávať upozornenia.
  Kanály môžu byť verejné, t.j. prístupné pre ktoréhokoľvek používateľa príslušného pracovného priestoru, alebo privátne, kde majú prístup len vopred určení používatelia. Verejné kanály sa dajú identifikovať pomocou ikony „#“ hashtag vedľa ich názvov.  Privátne kanály majú vedľa svojich mien ikonu zámku. S konkrétnymi členmi tímu sa dá komunikovať aj priamo, v uzatvorenom chate. V každom kanáli sa navyše dajú tvoriť nezávislé diskusné vlákna. Týmito mechanizmami Slack v mnohom poskytuje oveľa štruktúrovanejší prístup oproti iným komunikačným platformám.
  Naviac je možné Slack prepojiť aj s inými kolaboračnými nástrojmi a rôznymi službami.
 • Trello - populárny a rozšírený nástroj pre správu projektov a plánovanie práce v tímoch. Implementovaná správa projektov vychádza z japonského systému Kanban, ktorý sa zameriava na sledovanie úloh v rámci ich životného cyklu.
 • Viaceré možnosti vzdelávania na diaľku od Google (vzhľadom na ochranu identity a súkromia je použitie týchto možností na zváženie).
 • Vzhľadom na ochranu identity a súkromia nedoporučujeme nástroje z portfólia Facebook, Inc. (Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger,...).

6. Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. vydal Záväzné opatrenia na KU vyplývajúce z celospoločenských podmienok a všeobecných pracovných podmienok + metodiku. Vzťahuje sa na celú KU v RK, jej pracoviská a všetkých jej zamestnancov a študentov. Všetky  ostatné  dokumenty  vydané  rektorom  Katolíckej  univerzity  vzťahujúce  sa  na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR ostávajú v platnosti.

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU