Dňa 16.11.2020 Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku uzatvorila s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je spolupracovať pri zmierňovaní dopadov nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Účelom spolupráce je poskytovanie pomoci a podpory klientom/-tkám zariadení prostredníctvom študentov/-tiek študijného odboru sociálna práca na dobrovoľnej báze. Koordinátorom za TF KU je PhDr. Michaela Šuľová, PhD.

TF KU získala nenávratný finančný príspevok (NFP) vo forme projektu spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom (ESF) a štátnym rozpočtom SR, Projekt je sprostredkovaný cez Operačný program Ľudské zdroje Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR (OPĽZ - MŠVVŠ SR), prioritná os Vzdelávanie. Projekt 312010Z19 s názvom Ako učiť učiteľov učiť - inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov je schválený na obdobie 2020-2023. Je orientovaný na študentov učiteľstva a rozvoj profesijnej spolupráce s cvičnými školami a učiteľmi. Hlavná riešiteľka za TF KU je ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD. Viac informácii je možné násť na tomto plagáte.

Návrh do Edičného plánu TF KU je možné predložiť cez námetový list a zaslať na adresu tajomíka TF.

KOŠICE (26. marca 2017) - V dňoch 27.-29.03.2017 sa uskutočnil na našej fakulte projekt Global Money Week 2017, ktorý podporuje zvyšovanie finančnej gramotnosti. Do projektu sa zapojili študenti odboru sociálna práca, pričom tento projekt je podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci svojho programu Poznaj svoje peniaze. Lektorkou projektu bola doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. Viac informácii je na tomto plagáte.

Prílohy:

1. Program 1. dňa, fotogaléria z 27.03.2017

2. Program 2. dňa, fotogaléria z 28.03.2017

3. Program 3. dňa, fotogaléria z 29.03.2017

júl 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU