Podľa zákona o vysokých školách sú orgány akademickej samosprávy verejnej vysokej školy:

a) akademický senát,
b) rektor,
c) vedecká rada,
d) disciplinárna komisia verejnej vysokej školy pre študentov.

  

1. AKADEMICKÝ SENÁT

Kompetencia: (§ 9 Zákona o vysokých školách): 

Akademický senát verejnej vysokej školy (ďalej VŠ):
a) schvaľuje návrh rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla VŠ a fakulty VŠ po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie,
b) schvaľuje na návrh rektora vnútorné predpisy VŠ (štatút VŠ, študijný poriadok VŠ, zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov, pracovný poriadok VŠ, organizačný poriadok VŠ, štipendijný poriadok VŠ, disciplinárny poriadok VŠ, rokovací poriadok disciplinárnej komisie VŠ a ďalšie predpisy, ak tak určí štatút VŠ (štatúty fakúlt a pracovísk), na návrh predsedu AS VŠ vnútorné predpisy VŠ: zásady volieb do AS VŠ, rokovací poriadok AS VŠ, a na návrh dekana stanovené vnútorné predpisy fakulty,
c) volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie; návrh predkladá ministrovi do 15 dní od prijatia rozhodnutia. Ak po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov VŠ nemá rektora, navrhuje ministrovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie rektora do vymenovania nového rektora,
d) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,
e) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady VŠ,
f) schvaľuje návrh rozpočtu VŠ, ktorý predložil rektor, a kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami VŠ, tým nie je dotknuté právo odborovej organizácie kolektívne vyjednávať,
g) vyslovuje súhlas s návrhom štatútu SR predloženým rektorom; po súhlase AS VŠ rektor predloží návrh štatútu SR na schválenie ministrovi,
h) schvaľuje návrh rektora na členov SR a navrhuje ministrovi dvoch členov SR,
i) schvaľuje návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 pred ich predložením na schválenie SR VŠ; ak sa návrhy rektora týkajú majetku, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty, a vyjadrenie AS fakulty k týmto návrhom podľa § 27 ods. 1 písm. m) je záporné, na ich schválenie AS VŠ je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov AS VŠ,
j) schvaľuje dlhodobý zámer VŠ (§ 2 ods. 10) predložený rektorom po prerokovaní vo VR VŠ a jeho aktualizáciu,
k) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení VŠ predloženú rektorom,
l) pred schválením vo VR VŠ prerokúva návrh študijných programov, ktoré sa nebudú uskutočňovať na fakulte, ale na VŠ, predložený rektorom,
m) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti AS fakulty,
n) vyjadruje sa o návrhu rektora na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí verejnej vysokej školy, ktoré nie sú fakultami,
o) vyjadruje sa o podnetoch a stanoviskách SR VŠ,
p) volí zástupcu VŠ do Rady vysokých škôl,
q) jeho študentská časť volí zástupcu VŠ do Študentskej rady VŠ,
r) raz za rok podáva akademickej obci VŠ správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke verejnej vysokej školy.
Termíny rokovaní: Spravidla 4x v roku. V prípade nutnosti operatívne koná predsedníctvo AS KU.

2. VEDECKÁ RADA KU:

Kompetencia: § 12 Zákona o vysokých školách: Vedecká rada VŠ:
a) prerokúva dlhodobý zámer VŠ,
b) pravidelne, najmenej však raz za rok hodnotí úroveň VŠ vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,
c) schvaľuje kritériá VŠ na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“,
d) prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o vymenovanie profesora v študijnom odbore, v ktorom študijné programy uskutočňuje fakulta, robí tak na návrh vedeckej rady fakulty. Ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením vedeckej rade fakulty,
e) schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov; ak ide o obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady fakulty,
f) schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov; ak ide o obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady fakulty,
g) schvaľuje návrhy rektora na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov; ak ide o obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady fakulty (§ 79),
h) udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum“ (v skratke „DrSc.“),
i) udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa“ (v skratke „Dr.h.c.“),
j) navrhuje rektorovi VŠ udeliť čestný titul „profesor emeritus“ podľa § 78 profesorom starším ako 65 rokov,
k) schvaľuje na návrh predsedu VR VŠ rokovací poriadok VR VŠ.
l) VR VŠ rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda VR VŠ, alebo o otázkach, na ktorých sa uznesie.
Termíny rokovaní: minimálne 2x za rok.

3. REKTOR KU:

Kompetencia: Rektor je štatutárnym orgánom VŠ, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Rektor za svoju činnosť zodpovedá AS VŠ, ak tento zákon neustanovuje inak.

Rektor zriaďuje, zlučuje, nariaďuje splynutie súčastí verejnej vysokej školy, rozdeľuje a zrušuje ich (§ 21 ods. 1) po vyjadrení AS VŠ; ak ide o fakulty verejnej vysokej školy, robí tak po schválení akademického senátu verejnej vysokej školy.
Rektor predkladá SR VŠ na schválenie návrh rozpočtu VŠ po jeho schválení AS VŠ.
Rektor udeľuje na základe rozhodnutia VR podľa § 12 ods. 1 písm. f) alebo podľa § 30 ods. 1 písm. f) vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“.
Rektor predkladá ministrovi návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom schválené vo  VR VŠ.
Rektor poveruje do zvolenia nového dekana výkonom funkcie dekana osobu na návrh AS fakulty.
Rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy rektor.
Rektor určuje plat dekanov fakúlt, ktoré sú súčasťou VŠ.

A. VEDENIE  KU

Kompetencia: poradný orgán rektora
Kto: rektor, prorektori, kvestor

B. ŠIRŠIE VEDENIE KU

Kompetencia: poradný orgán rektora
Kto: vedenie KU + dekani fakúlt

C. KOLÉGIUM REKTORA KU

Kompetencia: poradný orgán rektora
Kto: širšie vedenie KU, predseda alebo iný člen predsedníctva AS KU a vedúci zamestnanci ďalších samostatných útvarov.

 

 

4. SPRÁVNA RADA KU:

Kompetencia: SR je orgán, ktorý podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje verejný záujem v činnosti verejnej vysokej školy, najmä v súvislosti s majetkom a štátnymi dotáciami. Má 14 členov, ktorých menuje minister školstva časť na návrh rektora (6), časť na návrh akademického senátu (2) a časť po vyjadrení sa rektora (6). Členmi SR, okrem členov navrhnutých akademickým senátom, nesmú byť zamestnanci KU (§ 40, ods. 2 zákona).
Najvýznamnejšie kompetencie:
dáva predchádzajúci písomný súhlas k nadobudnutiu majetku za sumu 15 mil. SK a viac, zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku univerzity, založiť právnickú osobu, uzavrieť zmluvu k črpaniu úveru (§ 41, ods. 1 Zákona o VŠ),
vyjadruje sa k dlhodobému zámeru vysokej školy, k výročnej správe o činnosti (§ 41, ods. 2 Zákona o VŠ), členovia majú právo navrhnúť kandidátov na funkciu rektora (§ 41, ods. 3 Zákona o VŠ),
schvaľuje výročnú správu o hospodárení univerzity (§16, ods. 9 Zákona o VŠ),
po schválení v akademickom senáte schvaľuje rozpočet univerzity (§ 41, ods. 4 Zákona o VŠ),
na návrh predsedu určuje plat rektora (§ 41, ods. 5 Zákona o VŠ),
dáva podnety a stanoviská k činnosti vysokej školy, ktoré zverejňuje (§ 41, ods. 7 Zákona o VŠ),
raz v roku zverejňuje správu o svojej činnosti (§ 41, ods. 7 Zákona o VŠ).
Termíny rokovaní: rokuje minimálne 2x za rok.
 
 
jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU