čestný titul Doctor honoris causa KU

1. prof. Dr.  Ladislav Hanus (in memoriam) – udelený 25. mája 2005
2. MUDr. Anton Neuwirth (in memoriam) – udelený 25. mája 2005
3. J. Em. Jozef kardinál Tomko – udelený 26. apríla 2006
4. prof. Franciszek Piontek - udelený 16. septembra 2008
5. J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec - udelený 21. januára 2009
6. J. E. Dominik Hrušovský - udelený 30. septembra 2009
7. prof. PhDr. Július Pašteka - udelený 30. septembra 2009
8. prof. Michael Novak - udelený 14. októbra 2009
9. J. Em. Tomáš kardinál Špidlík, SJ (in memoriam) - udelený 30. apríla 2010
10. J. Em. Joachim kardinál Meisner - udelený 28. septembra 2011
11. J. Em. Zenon kardinál Grocholewski – udelený 25. septembra 2013
12. akad. mal. Mária Spoločníková – udelený 30. septembra 2015
13. doc. PhDr. Ivan Chalupecký – udelený 30. septembra 2015
 

čestný titul Profesor emeritus KU

prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. - udelený 25. mája 2005
prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. - udelený 25. mája 2005

prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. – udelený 30. septembra 2015

 


Veľká medaila KU

zlatá

prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc.: pri príležitosti životného jubilea 80. rokov, za niekoľkoročnú vedecko-pedagogickú činnosť a za výrazný podiel na budovaní a existencii Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU - udelená 8. marca 2012.
Ing. Ján Figeľ: za osobnú angažovanosť pri vzniku KU a za stálu podporu pri jej rozvoji - udelená 21. novembra 2011
Mons. Univ. prof. Karl Mühlek: za výnimočnú pomoc  a významnú výchovno-vzdelávaciu činnosť na Katecheticko-pedagogickej fakulte v Ružomberku a neskôr i na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a pri budovaní trvalých kontaktov KU s Universität Passau - udelená 12. júla 2010
Konferencia biskupov Slovenska: za odvahu zriadiť KU a za jej morálnu i hmotnú podporu – udelená 12. mája 2010
Spišské biskupstvo: za významnú finančnú podporu KU – udelená 12. mája 2010
J. E. Ivan Gašparovič, prezident SR: poďakovanie Slovenskej republike za zriadenie KU v roku 2000 – udelená 12. mája 2010
Žilinský samosprávny kraj: za morálnu podporu KU – udelená 12. mája 2010
Mesto Ružomberok: za významnú podporu pri rozvoji – udelená 12. mája 2010
KUIFCU/FIUC - Mons. Guy-Réal Thivierge: za dlhoročnú spoluprácu a medzinárodnú podporu KU, za dôveru, prejavenú už v roku 2004, keď bola KU prijatá za asociovaného člena IFCU/FIUC, a v roku 2010 za riadneho člena – udelená 12. mája 2010
Lublinská katolícka univerzita Jána Pavla II. – rektorovi prof. Stanislawovi Wilkovi: za dlhoročnú spoluprácu a medzinárodnú podporu KU – udelená 12. mája 2010
MUDr. Igor Čombor: za zásluhy o vznik a rozvoj KU, Fakulty zdravotníctva, za podporu rozvoja nových študijných programov a za spoluprácu ÚVN-FN v Ružomberku. Udelená 12. mája 2010 na návrh Fakulty zdravotníctva KU.
prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.: za zásluhy o vznik KU, ktorej bol prvým rektorom, za zásluhy o vznik Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku a Katecheticko-pedagogickej fakulty v Ružomberku, ktorej bol prvým dekanom, a za významné vedecko-pedagogické výsledky v oblasti matematického inžinierstva. Udelená 12. mája 2010 na návrh Pedagogickej fakulty KU.
prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.: za zásluhy o vznik KU, ktorej bol druhým rektorom a vďaka ktorému je verejnou vysokou školou. Za zásluhy o vznik Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku, ktorého bol riaditeľom, a Katecheticko-pedagogickej fakulty v Ružomberku, kde bol prvým dekanom, a za významné vedecko-pedagogické výsledky v oblasti fyziky. Udelená 12. mája 2010 na návrh Pedagogickej fakulty KU.
doc. RNDr. Viliam Chvál, CSc. (in memoriam): za zásluhy o vznik KU a založenie a rozvoj odborov matematiky, fyziky a informatiky na  Pedagogickej fakulte KU, ktorej bol prvým dekanom. Za významné vedecko-pedagogické výsledky v oblasti matematiky. Udelená 12. mája 2010 na návrh Pedagogickej fakulty KU.
doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU (in memoriam): za obetavosť a osobnostný vklad pri budovaní Filozofickej fakulty KU. Udelená 12. mája 2010 na návrh Filozofickej fakulty KU.
prof. Peter Olekšák, PhD.: za budovanie a rozvoj Filozofickej fakulty KU a za výrazný podiel na založení a rozvoji študijného programu žurnalistika na KU. Udelená 12. mája 2010 na návrh Filozofickej fakulty KU.
Ing. František Knapík, primátor mesta Košice: Za výnimočnú spoluprácu Mesta Košice s KU, Teologickou fakultou v Košiciach v oblasti medzinárodných a domácich akademických a odborných podujatí, za aktívnu spoluúčasť Mesta Košice na iniciatívach v prospech ekumenického a medzináboženského dialógu. Udelená 12. mája 2010 na návrh Teologickej fakulty KU.
Franz Kamphaus, emeritný biskup diecézy Limburg: Za rozvoj partnerstva diecézy Limburg s arcidiecézou Košice v oblasti seminárnej formácie a vzdelávania počas obnovy Kňazského seminára a Teologického inštitútu, neskôr Teologickej fakulty KU. Za významnú pomoc pri rekonštrukcii a obnove Teologickej fakulty. Udelená 12. mája 2010 na návrh Teologickej fakulty KU.   
Kirche In Not: Za významnú pomoc pre Teologický inštitút a Kňazský seminár v Košiciach, neskôr pre KU a predovšetkým jej Teologickú fakultu. Vďaka tejto materiálnej podpore sa mohla uskutočniť najmä rekonštrukcia priestorov a obnova pedagogického procesu. Udelená 12. mája 2010 na návrh Teologickej fakulty KU.
J. E. Mons. František Tondra - udelená 25. 11. 2009 pri príležitosti ukočenia dlhoročného vedenia KBS
J. Em. Jozef kardinál Tomko - udelená 21. marca 2009 pri príležitosti životného jubilea 85. rokov
J. E. Mons. Alojz Tkáč - udelená 21. marca 2009 pri príležitosti životného jubilea 75. rokov
J. E. Mons. Ján Sokol - udelená 6. marca 2009 pri príležitosti životného jubilea 75. rokov

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. - udelená 21. marca 2007

strieborná

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.: za zásluhy pri vzniku Fakulty zdravotníctva KU, za osobnú angažovanosť pri jej ďalšom rozvoji a za dlhoročnú pedagogickú a vedeckú činnosť - udelená v júni 2013
Ing. Ján Hudacký: za stálu angažovanosť v pomoci a podpore pri rozvoji KU - udelená 21. novembra 2011
PhDr. Juraja Chovan - Rehák, CSc.: za osobnú angažovanosť na rozvoji literárneho múzejníctva na Slovensku, zvlášť v oblasti katolíckej spisby  a za niekoľkoročné vedenie redakcie Katolíckych novín - udelená 31. mája 2011.
JUDr. Pavol Hrušovský: za osobnú angažovanosť pri vzniku KU a za stálu podporu pri jej rozvoji - udelená 30. mája 2011
doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.: za osobnú angažovanosť pri vzniku KU a za stálu podporu pri jej rozvoji - udelená 30. mája 2011
prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.: za založenie a rozvoj historických vied na KU, za dlhoročné vedenie Katedry histórie FF KU a vedenie Akademického senátu KU – udelená 12. mája 2010
prof. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.: za vedeckú činnosť a výraznú angažovanosť pri rozvoji KU – udelená 12. mája 2010
doc. MUDr. Jozef Domenik, MPH, PhD.: za dlhoročné vedenie Akademického senátu KU – udelená 12. mája 2010
Mgr. Mária Guregová: za podporu a šírenie dobrého mena KU – udelená 12. mája 2010
Mons. ThDr. Ján Zentko, PhD. (in memoriam): za významnú podporu a angažovanosť pri rozvoji KU – udelená 12. mája 2010.
doc. PaedDr.ThLic.Alojz Kostelanský, PhD.: za iniciovanie založenia katolíckeho vysokoškolského pracoviska v Ružomberku, za zásluhy o vznik Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku, Katecheticko-pedagogickej fakulty v Ružomberku a KU,  za vedenie Akademického senátu KU a za príspevok k rozvoju študijných programov učiteľstvo náboženskej výchovy a predškolská a elementárna pedagogika. Udelená 12. mája 2010 na návrh Pedagogickej fakulty KU.
doc. RNDr.Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU: za príspevok k rozvoju KU, Pedagogickej fakulty, za dlhoročné vedenie Akademického senátu PF KU a za vznik, rozvoj a etablovanie prírodných vied  na univerzite. Udelená 12. mája 2010 na návrh Pedagogickej fakulty KU.
prof. PhDr. ThDr.Amantius Akimjak, PhD.: za príspevok k rozvoju KU, Pedagogickej fakulty, ktorej bol druhým dekanom. Za angažovanosť pri vzniku nových študijných programov predovšetkým v oblasti umenia, sakrálneho umenia, ale aj ošetrovateľstva, sociálnej práce, manažmentu, geografie a špeciálnej pedagogiky. Udelená 12. mája 2010 na návrh Pedagogickej fakulty KU.
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: za výrazný podiel na budovaní Katedry žurnalistiky a rozvoji Filozofickej fakulty KU. Udelená 12. mája 2010 na návrh Filozofickej fakulty KU.
prof. Peter Volek, PhD.:za výrazný podiel na budovaní Katedry filozofie a rozvoji Filozofickej fakulty KU. Udelená 12. mája 2010 na návrh Filozofickej fakulty KU.
prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc.: za výrazný podiel na budovaní Katedry slovenského jazyka a literatúry a rozvoji Filozofickej fakulty KU. Udelená 12. mája 2010 na návrh Filozofickej fakulty KU.
prof. ThDr.  Jozef Jarab, PhD.: za spoluprácu a podiel na skvalitňovaní rozvoja univerzity. Udelená 12. mája 2010 na návrh Filozofickej fakulty KU.
prof. Tomasz Jelonek,emeritný profesor PAT Krakov: za významnú pomoc KU, predovšetkým Teologickej fakulte v Košiciach v oblasti vzdelávania, za osobnú angažovanosť pri vedeckej formácii pedagógov a vedeckú činnosť v oblasti biblických vied. Udelená 12. mája 2010 na návrh Teologickej fakulty KU.
prof.Stefan Koperek, CR, emeritný profesor PAT Krakov: za významnú pomoc KU, predovšetkým Teologickej fakulte v Košiciach v oblasti vzdelávania, za osobnú angažovanosť pri vedeckej formácii pedagógov a vedeckú činnosť v oblasti liturgických disciplín. Udelená 12. mája 2010 na návrh Teologickej fakulty KU.
doc.István Käfer, PhD., pedagóg Vysokej školy teologickej Ferenca Gála, Szeged:za prínos k prehĺbeniu slovensko-maďarských vzťahov, za osobnú angažovanosť pri vytvorení slovanských štúdií na Katolíckej univerzite Petra Pázmánya a za rozvoj spolupráce s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Teologickou fakultou v Košiciach. Udelená 12. mája 2010 na návrh Teologickej fakulty KU.
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD - udelená 4. marca 2009 pri príležitosti životného jubilea 65. rokov
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. - udelená 4. marca 2009 pri príležitosti životného jubilea 60. rokov

doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU - udelená 17. decembra 2008 pri príležitosti ukončenia druhého funkčného obdobia dekana Filozofickej fakulty KU

bronzová

PhDr. Dana Baláková, PhD.: za službu vo funkcii dekanky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v rokoch 2007-2011 - udelená 13. decembra 2011
Mgr. Iveta Zmeková: za kvalitné riadenie Univerzitnej knižnice KU v rokoch 2008-2011, za jej zjednotenie a konsolidáciu,  za vytvorenie predpokladov pre digitalizáciu knižničného fondu a  za sústavnú starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov - udelená 10. augusta 2011
Spolok sv. Vojtecha v Trnave: za spoluprácu a podporu rozvoja KU – udelená 12. mája 2010
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.: za zásluhy o rozvoj vedy a umenia na KU, Pedagogickej fakulte, na ktorej bol prvým predsedom akademického senátu a dlhé obdobie vykonáva funkciu prodekana pre vedu a umenie. Udelená 12. mája 2010 na návrh Pedagogickej fakulty KU.
doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU: za významný prínos k vzniku a rozvoju výtvarného umenia na KU, za vynikajúcu umeleckú činnosť v oblasti výtvarného umenia. Udelená 12. mája 2010 na návrh Pedagogickej fakulty KU.
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.: za významný prínos k formovaniu a smerovaniu KU,za prácu v Akademickom senáte KU, za vynikajúce vedecko-pedagogické výsledky v oblasti matematiky. Udelená 12. mája 2010 na návrh Pedagogickej fakulty KU.
doc. Adam Bžoch: za obetavosť a významný prínos k rozvoju Katedry germanistiky FF KU. Udelená 12. mája 2010 na návrh Filozofickej fakulty KU.
doc. Milan Ligoš: za obetavosť a významný prínos k rozvoju Katedry anglického jazyka a literatúry FF KU. Udelená 12. mája 2010 na návrh Filozofickej fakulty KU.
doc. Ján Puci: za obetavosť a významný prínos k rozvoju Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU. Udelená 12. mája 2010 na návrh Filozofickej fakulty KU.
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.: za podieľanie sa na vytvorení a stabilizácii študijných programov FZ KU. Udelená 12. mája 2010 na návrh Fakulty zdravotníctva KU.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.: za osobnú angažovanosť pri rozvoji KU, Teologickej fakulty v Košiciach, na ktorej pôsobí ako prodekan pre vedu. Za podporu teologickej spolupráce na Slovensku a za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti cirkevných dejín. Udelená 12. mája 2010 na návrh Teologickej fakulty KU.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.: za osobnú angažovanosť pri rozvoji KU, Teologickej fakulty v Košiciach, na ktorej pôsobí ako prodekan pre výchovu a vzdelávanie. Za zásluhy pri obnove kňazskej formácie v Košiciach a za významný prínos k rozvoju vzdelávania na TF KU. Udelená 12. mája 2010 na návrh Teologickej fakulty KU.
Renovabis - udelená 10. februára 2010 za dlhoročnú spoluprácu s KU
Ing. Ľudevít Mišík - 4. apríla 2009 za významný finančný dar v prospech KU
Akad. mal. Mária Spoločníková - udelená 30. septembra 2006
ThDr. Anton Harčár, pápežský prelát - udelená 30. septembra 2006
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. - udelená 17. decembra 2008 pri príležitosti ukončenia druhého funkčného obdobia dekana Pedagogickej fakulty KU
 

Malá medaila KU

Ing. Milan Fiľo - udelená 25. mája 2005
JUDr. Juraj Čech - udelená 25. mája 2005
Mons. Rudolf Baláž - udelená 25. mája 2005
JUDr. Pavol Hrušovský - udelená 25. mája 2005
PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. - udelená 25. mája 2005
Mons. prof. ThDr. Karol Mühlek - udelená 25. mája 2005

 


Cena rektora KU za vedeckú a umeleckú činnosť

2012

kategória profesor

prof. PhDr. PaedDr. Pavol Marek, Ph.D. - Filozofická fakulta KU 
prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. - Pedagogická fakulta KU 
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - Teologická fakulta KU 

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. - Fakulta zdravotníctva KU

kategória docent

doc. ThDr. Peter Caban, PhD. - Filozofická fakulta KU  
Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. - Pedagogická fakulta KU  
doc. Dr. Ján  Veľbacký, PhD.. - Teologická fakulta KU  

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. - Fakulta zdravotníctva KU

kategória odborný asistent s PhD.

Pavol Labuda, PhD. - Filozofická fakulta KU
RNDr. Štefan Tkačik, PhD. - Pedagogická fakulta KU
PhDr. Marek Forgáč, PhD. - Telogická fakulta KU

PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD. - Fakulta zdravotníctva KU

2011

kategória profesor

prof. PhDr. PaedDr. Pavol Marek, Ph.D.- Filozofická fakulta KU 
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU - Pedagogická fakulta KU 
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.- Teologická fakulta KU 

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. - Fakulta zdravotníctva KU

kategória docent

doc. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD. - Filozofická fakulta KU  
Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. - Pedagogická fakulta KU  
doc. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. - Teologická fakulta KU  

doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH- Fakulta zdravotníctva KU

kategória odborný asistent s PhD.

Eugen Zeleňák, PhD. - Filozofická fakulta KU
RNDr. Štefan Tkačik, PhD. - Pedagogická fakulta KU
PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. - Telogická fakulta KU

PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.- Fakulta zdravotníctva KU

2010

kategória profesor

prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek- Filozofická fakulta KU
prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. - Pedagogická fakulta KU
prof. ThDr.  PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD. - Teologická fakulta KU

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. - Fakulta zdravotníctva KU

kategória docent

doc. Dr. Michal Altrichter, ThD.- Filozofická fakulta KU  
doc. RNDr. Peter  Kubatka, PhD.- Pedagogická fakulta KU  
doc. ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, PhD. - Teologická fakulta KU  

doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.- Fakulta zdravotníctva KU

kategória odborný asistent s PhD.

Pavol Labuda, PhD. - Filozofická fakulta KU
PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.- Pedagogická fakulta KU
PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. - Telogická fakulta KU

PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.- Fakulta zdravotníctva KU

2009

kategória profesor

prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. - Filozofická fakulta KU
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, PhD., mim. prof. KU - Pedagogická fakulta KU
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - Teologická fakulta KU

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. - Fakulta zdravotníctva KU

kategória docent

doc. Gaudenz Assenza Brunello, D. Phil. (Oxon), M.P.A. - Filozofická fakulta KU  
doc. ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD. - Pedagogická fakulta KU  
doc. ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, PhD. - Teologická fakulta KU  

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. - Fakulta zdravotníctva KU

kategória odborný asistent s PhD.

PhDr. Pavol Mačala, CSc. - Filozofická fakulta KU
PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. - Pedagogická fakulta KU
PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. - Telogická fakulta KU

PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH. - Fakulta zdravotníctva KU 

2008

kategória profesor

prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. - Filozofická fakulta KU
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, PhD., mim. prof. KU - Pedagogická fakulta KU
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - Teologická fakulta KU

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. - Fakulta zdravotníctva KU

kategória docent

doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD. - Filozofická fakulta KU
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. - Pedagogická fakulta KU
doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. - Teologická fakulta KU

doc. MUDr. Jozef Květenský, CSc. - Fakulta zdravotníctva KU

kategória odborný asistent s PhD.

Mgr. Pavol Labuda, PhD. - Filozofická fakulta KU
PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. - Pedagogická fakulta KU
Dr. Ján Veľbacký, PhD. - Teologická fakulta KU

PhDr. Vladimír Littva, PhD. - Fakulta zdravotníctva KU

2007

kategória profesor

doc. Dr. Phil. Fac. Teol. Peter Volek, m. prof. KU - Filozofická fakulta KU
prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. - Pedagogická fakulta KU
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. - Teologická fakulta KU

doc. MUDr. Anton Lacko, m. prof. KU - Fakulta zdravotníctva KU

kategória docent

doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD. - Filozofická fakulta KU
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. - Pedagogická fakulta KU
doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. - Teologická fakulta KU

doc. Ivan Solovič, CSc. - Fakulta zdravotníctva KU

kategória odborný asistent s PhD.

Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD - Filozofická fakulta KU
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. - Pedagogická fakulta KU
Ing. ThDr. Vladimír Szaniszlav - Teologická fakulta KU
PhDr. Helena Kadučáková, PhD. - Fakulta zdravotníctva KU

Medaila za zásluhy o vznik KU

ThDr. Pavol Janáč, PhD.: za osobnú angažovanosť pri príprave založenia KU a za službu povereného dekana Filozofickej fakulty KU – udelená 12. mája 2010
prof. Sc. Pol. Dr. Milan Ďurica, SDB: za významnú podporu KU a za dar osobnej knižnice – udelená 12. mája 2010
prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. - udelená 4. marca 2009
doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU - udelená január 2006
Mgr. Pavol Labuda - udelená január 2006
doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD. - udelená január 2006
Mária Majdová - udelená marec 2006
Marián Grígeľ - udelená október 2006
Mgr. Marek Babic - udelená 28. júna 2004
Mgr. Vlasta Cabanová, PhD. - udelená 28. júna 2004
doc. PhDr. Eva Drotárová, CSc. - udelená 28. júna 2004
Mgr. Marian Kuna, M.A., PhD. - udelená 28. júna 2004
PaedDr. Anton Lauček, PhD. - udelená 28. júna 2004
doc. ThDr. Martin Mikolášik, PhD. - udelená 28. júna 2004
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková - udelená 28. júna 2004
PhDr. Ida Puchyová, CSc. - udelená 28. júna 2004
doc. RNDr. Marián Janiga, CSc. - udelená 28. júna 2004
Ing. Radislav Kendera - udelená 28. júna 2004
Ing. Anna Koišová - udelená 28. júna 2004
Elena Lacová - udelená 28. júna 2004
Zuzana Lesáková - udelená 28. júna 2004
Mgr. Alena Hovancová (sr. Školastika) - udelená 28. júna 2004
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky - udelená 28. júna 2004
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. - udelená 23. júna 2004
ICDr. Róbert Brtko, CSc. - udelená 23. júna 2004
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. - udelená 23. júna 2004
doc. Ing. Štefan Bederka, CSc. - udelená 23. júna 2004
Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva - udelená 23. júna 2004
JUDr. Juraj Čech - udelená 23. júna 2004
Ing. Emil Jamrich - udelená 23. júna 2004
MUDr. Ľubomír Javorka - udelená 23. júna 2004
PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský - udelená 23. júna 2004
PhDr. Helena Kuberová - udelená 23. júna 2004
doc. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. - udelená 23. júna 2004
Iveta Bajčiová - udelená 23. júna 2004
Ema Hatalová - udelená 23. júna 2004
Ing. Katarína Hýravá - udelená 23. júna 2004
Anna Serafínová - udelená 23. júna 2004
Jolana Stanovská - udelená 23. júna 2004
Ľudmila Makovická - udelená 23. júna 2004
Mgr. Ing. Ján Čech - udelená 23. júna 2004
Zuzana Antušáková - udelená 23. júna 2004
Mgr. Peter Dvorský - udelená 23. júna 2004
Bernard Hatala - udelená 23. júna 2004
Magdaléna Kurillová - udelená 23. júna 2004
Anna Niemašíková - udelená 23. júna 2004
Viera Zuzáková - udelená 23. júna 2004
prof. RNDr. Anton Dekrét, CSc. - udelená 23. júna 2004
Pavol Kupčo - udelená 23. júna 2004
Dominika Surová - udelená 23. júna 2004
J. E. Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR - udelená február 2004
Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup - udelená marec 2004
J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec - udelená január 2004
prof. dr. hab. Adam Plocký - udelená jún 2004
prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc. - udelená jún 2004
J. Em. Jozef kardinál Tomko - udelená marec 2004
Mons. ThLic. Ján Zentko - udelená jún 2004
ThDr. Alojz Frankovský, PhD. - udelená jún 2004
ThDr. Štefan Boržík, PhD. - udelená jún 2004
prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. - udelená september 2003
prof. Ing. Milan Dado, CSc. - udelená september 2003
Žilinská univerzita v Žiline - udelená september 2003
doc. RNDr. Viliam Chvál, CSc. - udelená september 2003
doc. RNDr. Melichar Kopas, CSc. - udelená september 2003
Spolok svätého Vojtecha v Trnave - udelená september 2003
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - udelená september 2003
J. Em. Péter kardinal Erdö - udelená november 2003
doc. RNDr. Martin Fronc, PhD. - udelená september 2003
The Ambassy of the United States of America in Slovakia - udelená september 2003
Mons. Doc. Th Dr. Tomáš Galis, PhD. - udelená september 2003
Mons. Rudolf Baláž - udelená september 2003
Trnavská univerzita - udelená september 2003
mesto Ružomberok - udelená september 2003
Neusiedler SCP, a. s. v Ružomberku - udelená september 2003
JUDr. Pavol Hrušovský - udelená október 2003
Mons. doc. ThDr. Jozef Jarab, PhD. - udelená september 2003
doc. RNDr. Jozef Mikloško, Dr.Sc. - udelená 20.  júla  2003
Miss. Allison Milofsky, M. A. - udelená december 2003
Univ.- Prof. ThDr. Karol Mühlek - udelená 20.  júla  2003
prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc. - udelená september 2003
prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. - udelená september 2003
 
 
máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU