Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita, ktorá stavia na kvalite vzdelávania a výskumu, formácii na základe kresťanských princípov, otvorenom dialógu v duchu akademických tradícií a angažovanosti v spoločnosti.

 

Systém vnútorného zabezpečovania kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej „KU“) je tvorený súborom vzájomne prepojených princípov, pravidiel a postupov, ktorých cieľom je dosahovanie vynikajúcich výsledkov a sústavné zlepšovanie činností KU v oblasti vzdelávania, výskumu a s nimi súvisiacich činností.

 

Systém zabezpečovania a hodnotenia kvality je vytvorený v zmysle požiadaviek zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, reflektujúc medzinárodne uznávané normy ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), smernice upravujúce implementáciu európskeho systému transferu a kumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS label), Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – DS label) a kritériá komplexného systému manažérstva kvality podľa európskeho modelu CAF (The Common Assessment Framework).

 

Pri tvorbe vnútorného systému boli využité výsledky a výstupy z projektov, ktoré sa v oblasti kvality na KU realizovali (Posilnenie kultúry kvality na KU, Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU, Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte KU).

 

Do zaisťovania kvality sú zapojení vnútorní a vonkajší aktéri, hlavne z radov študentov, absolventov, akademických a výskumných pracovníkov a ďalších strategických skupín, za účelom poskytnutia a posilňovania spätnej väzby a získania celkového pohľadu na uskutočňovanie činností univerzity s cieľom ich neustáleho zlepšovania, hlavne v oblasti prípravy konkurencieschopného absolventa, ktorého vedomosti, poznatky a zručnosti budú na úrovni súčasného vedeckého poznania uplatniteľného na trhu práce.

 

Základným dokumentom KU vo vzťahu ku kvalite je Politika kvality KU, ktorá obsahuje:

 • základné nástroje na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality KU,
 • charakteristiku vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a výskumom na KU,
 • organizácia vnútorného systému univerzity,
 • rozdelenie zodpovednosti súčastí KU v oblasti kvality,
 • charakteristiku zapojenia študentov do vnútorného systému kvality,
 • spôsoby zavádzania, používania, monitorovania a prehodnocovania zásad,
 • propagáciu a šírenie dobrého mena KU.

Postupy kvality na KU sa uplatňujú v nasledovných oblastiach:

 • vzájomné prepojenie vzdelávania a výskumu,
 • pravidelné monitorovanie a hodnotenie študijných programov,
 • kontrolu a monitorovanie pedagogického procesu,
 • dotazníkové prieskumy názorov študentov, absolventov na oblasť vzdelávania,
 • hodnotenie študentov a pedagógov,
 • hodnotenie kvality v oblasti vedy, výskumu a umenia,
 • hodnotenie v oblasti medzinárodných vzťahov a internacionalizácie,
 • zapojenie študentov do vnútorného systému kvality,
 • zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov,
 • zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch.

Ambíciou Katolíckej univerzity v Ružomberku je stať sa uznávanou modernou univerzitou poskytujúcou kvalitné vzdelávanie, kvalitnú výskumnú činnosť a formáciu v duchu kresťanskej lásky a morálky tak, aby sa zabezpečil integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU