Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu  Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)

https://www.minedu.sk

 

MŠVVaŠ SR je ústredným orgánom štátnej správy SR pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport. V rozsahu svojej pôsobnosti zriaďuje rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, kontroluje a hodnotí ich činnosť.

 

Hlavné úlohy MŠVVaŠ SR v oblasti vedy a techniky:

 

 • zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej vednej a technickej politiky vrátane koordinačných, právnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky,
 • zabezpečuje koordináciu činností  ústredných orgánov štátnej správy a Slovenskej akadémie vied v oblasti vedy a techniky,
 • zabezpečuje financovanie vedy a techniky a kontrolu efektívneho využívania prostriedkov štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku,
 • zabezpečuje štátne programy výskumu a vývoja a štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja,
 • zabezpečuje a organizuje procesy spojené s implementáciou stimulov pre výskum a vývoj,
 • zabezpečuje informačné a komunikačné systémy pre potreby výskumu a vývoja,
 • upravuje podmienky poskytovania stimulov pre výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá je podnikateľom, s cieľom zvýšiť úroveň výskumu a vývoja,
 • poskytuje stimuly pre výskum a vývoj a kontroluje ich použitie,
 • zabezpečuje hodnotenie spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja,
 • zabezpečuje medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu vrátane programov Európskej únie pre výskum, technický rozvoj a demonštrácie a účasť Slovenska v medzinárodných výskumných centrách a iniciatívach Európskej únie,
 • vykonáva činnosti súvisiace s definovaním priorít a spôsobu využitia finančných prostriedkov pre oblasť vedy a techniky,
 • navrhuje systémové opatrenia v oblasti popularizácie vedy a techniky v spoločnosti vrátane prezentácie a propagácie slovenskej vedy a techniky získaných zo zahraničia,
 • plní úlohy vyplývajúce zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám v oblasti vedy a techniky,
 • organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku.

 

 

Slovenská rektorská konferencia (SRK)

https://www.srk.sk/

 

SRK je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom reprezentácie vysokých škôl. Jej cieľom je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky.

 

SRK schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá minister.

 

SRK

 • koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl v Slovenskej republike,
 • prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam súvisiacim s vysokoškolskou politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života vysokých škôl a v prípade potreby prerokúva a zaujíma stanovisko k platným právnym predpisom uvedeného zamerania,
 • vytvára predpoklady pre spoluprácu vysokých škôl v Slovenskej republike a vzájomný tok informácií medzi nimi,
 • nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, s rektorskými konferenciami iných krajín, inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Asociáciou európskych univerzít.

 

 

Akreditačná komisia

http://www.akredkom.sk

 

Akreditačná komisia je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky zriadeným podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorý sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovaniu.

 

Akreditačná komisia vykonáva svoju činnosť do 31.12.2019. Od 1.1.2020 sa Akreditačná komisia zrušuje a nahradí ju novozriadená Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.

 

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

https://saavs.sk/

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je novozriadená verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z.z.

 

Poslaním agentúry je zlepšovanie kvality vzdelávania modernými nástrojmi v súlade s Európskymi štandardami pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015). Má poskytovať zrkadlo kvality vysokým školám a rozhodovať o udelení príslušných akreditácií v zmysle zákona. Nahradí tak činnosť doterajšej Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl a tiež preberie kompetenciu príslušných rozhodovaní ministra školstva.

 

Osnovou pre akreditačnú činnosť budú akreditačné štandardy, ktorých návrh bude zverejnený do konca októbra 2019 na verejné pripomienkovanie. Predpokladá sa, že prvé žiadosti vysokých škôl o akreditáciu začne agentúra prijímať v prvom štvrťroku 2020.

V priebehu roka 2019 naďalej pôsobí Akreditačná komisia ako poradný orgán vlády SR.

 

 

Slovenská akadémia vied (SAV)

https://www.sav.sk/

 

SAV je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied. Výskumnou činnosťou sa SAV usiluje rozvíjať poznanie na medzinárodnej úrovni, pričom rešpektuje aktuálne potreby slovenskej spoločnosti a domácej kultúry. Organizácie akadémie sa v spolupráci s vysokými školami podieľajú na vzdelávaní, najmä výchovou mladých vedcov, ale i pedagogickou aktivitou na vysokých školách. Prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych vedeckých medzinárodných a domácich projektov, osobitne zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ, a členstva v medzinárodných asociáciách a inštitúciách rozvíja SAV rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu, čím začleňuje slovenskú vedu do nadnárodného kontextu.

 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

 

VEGA je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov.

 

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/

 

KEGA je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

 

 

Výskumná agentúra

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/

 

Výskumná agentúra (pôvodne ASFEU vznikla ku dňu 1. 1. 2007) je zriadená MŠVVaŠ SR.  Pod týmto názvom funguje od 1.7.2015, do 30.6.2015 pôsobila pod názvom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).

 

V programovom období 2014 – 2020 plní hlavnú úlohu - zabezpečovanie procesu implementácie pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Výskumná agentúra má funkciu Sprostredkovateľského orgánu, t. j. vykonáva činnosti v rozsahu úloh delegovaných MŠVVaŠ SR ako Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie. Cieľ Výskumnej agentúry spočíva v zabezpečení kontinuálneho procesu prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania dopytovo-orientovaných a národných projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s dokumentom Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, schváleného vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13.11.2013 (ďalej len „RIS3“) a aby finančné prostriedky určené pre programové obdobie 2014 - 2020 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere.

 

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

https://www.apvv.sk/

 

APVV je ako rezortná organizácia MŠVVaŠ SR jedinou národnou grantovou agentúrou zriadenou na účel podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie projektov:

 

 • výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odboroch vedy a techniky,
 • v rámci programov agentúry,
 • v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, projektov v rámci účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu.

 

Hlavným poslaním agentúry je podporovať špičkový základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky vrátane interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu, ktoré uskutočňuje sektor vysokých škôl, štátny sektor výskumu a vývoja, podnikateľský a neziskový sektor výskumu a vývoja a fyzické osoby výskumu a vývoja v zmysle živnostenského zákona; napĺňať vybrané zámery a ciele v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky prostredníctvom programov agentúry schválených vládou na návrh ministra školstva; stimulovať účasť subjektov výskumu a vývoja v SR v medzinárodných a európskych programoch a iniciatívach, ako aj podpora dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce v oblasti vedy a techniky.

 

 

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH)

https://www.minedu.sk/slovenska-komisia-pre-vedecke-hodnosti/

 

SKVH slúži pri rozhodovaní ministra v otázkach týkajúcich sa udeľovania vedeckej hodnosti doktor vied (DrSc.) ako nezávislý odborný a poradný orgán. SKVH sa riadi zákonom č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení neskorších predpisov a vyhláškou SKVH č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky SKVH č. 302/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností.

 

SKVH dozerá na vysokú úroveň uchádzačov a zabezpečuje jej jednotné posudzovanie, vypracúva návrhy na zdokonaľovanie spôsobu konania o udeľovaní vedeckej hodností DrSc., vypracúva návrhy zákonov Národnej rady Slovenskej republiky na udeľovanie vedeckých hodností DrSc., vypracúva návrhy pre ministra na zrušenie chybných rozhodnutí v konaní o udeľovaní vedeckých hodností DrSc.

 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

https://www.cvtisr.sk/

 

CVTI SR (Slovak Centre of Scientific and Technical Information) je ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou SR. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.

 

 

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI)

https://www.vedatechnika.sk/SK/Stranky/default2.aspx

 

CIP VVI predstavuje jeden zo základných informačných, manažérskych a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky. Slúži ako nástroj na:

 

 • efektívnu organizáciu a realizáciu agendy „vedy a spoločnosť“,
 • hodnotenie celoštátneho a regionálneho potenciálu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií,
 • sledovanie efektívnosti vynaložených prostriedkov z verejných financií
 • evidenciu všetkých podporených projektov a úloh výskumu, vývoja a inovácií financovaných úplne, alebo čiastočne prostredníctvom verejných financií, vrátane hodnotenia ich spoločensko-hospodárskych výstupov.

 

Portál je určený tak odborným, ako aj laickým užívateľom z domáceho – slovenského prostredia a súčasne informácie poskytované v rámci neho slúžia aj zahraničným používateľom.

 

Prevádzkovateľom portálu je Centrum vedecko technických informácií SR, ktoré je priamo riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR.

 

 

Portál vysokých škôl (Portál VŠ)

https://www.portalvs.sk

 

Portál VŠ vznikol na návrh združenia EUNIS-SK a za podpory MŠVVaŠ SR v rámci centrálnych rozvojových projektov. Jeho hlavným cieľom je zabezpečenie vzniku systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich sa vysokých škôl, vytvorenie priestoru na výmenu skúseností a poskytovanie informácií o konferenciách, seminároch a vzdelávacích produktoch.

 

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC)

http://www.saaic.sk

 

SAAIC je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorej cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích a iných programov.


Vytvára informačný systém o realizovaných programoch a o iných medzinárodných aktivitách; zabezpečuje informačné a konzultačné služby o medzinárodných vzdelávacích a iných programoch; organizuje národné a medzinárodné semináre a konferencie; propaguje slovenské školstvo v zahraničí a vydáva informačné materiály.

 

Asociácia metodicky riadi prípravu a realizáciu vzdelávacích a vedeckovýskumných programov a aktivít, najmä Programu celoživotného vzdelávania a programu Erasmus+ v Slovenskej republike.

 

 

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.)

https://www.saia.sk/

 

SAIA, n. o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorá svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Medzi hlavné programy patria: Akademické mobility; CEEPUS; Akcia Rakúsko-Slovensko; Národný štipendijný program; Servisné centrá EURAXESS.

 

 

EURAXESS Slovensko

https://www.euraxess.sk/

 

Euraxess poskytuje bezplatne  informácie a pomoc  mobilným výskumným pracovníkom  a  organizáciám pôsobiacim v oblasti  prijímania a odosielania výskumných pracovníkov - prostredníctvom portálu a s podporou národných centier EURAXESS. Pomáha výskumným pracovníkom a ich rodinám plánovať a organizovať ich sťahovanie do cudzej krajiny a poskytujeme pomoc vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa mobility.

 

Anglická verzia portálu je venovaná zahraničným výskumným pracovníkom prichádzajúcim na Slovensko a  prijímajúcim organizáciám. Slovenská verzia je venovaná  odchádzajúcim slovenským výskumníkom plánujúcim výskumný pobyt v zahraniční a slovenským výskumným a priemyselným organizáciám.

 

 

Európska vedecká nadácia European Science Foundation (ESF)

http://www.esf.org

 

Európska vedecká nadácia (ESF) podporuje vedu najvyššej kvality v Európe s cieľom stimulovať pokrok vo výskume a inováciách. Ponúka služby zamerané na zvýšenie kvality a efektívnosti vedeckých aktivít v Európe.

 

ESF bol pôvodne zriadený ako koordinačný orgán pre hlavné európske organizácie zaoberajúce sa financovaním výskumu a vykonávaním výskumu. Ukončené boli tradičné podporné výskumné činnosti ESF (EUROCORES, európske projekty spoločného výskumu, prieskumné semináre, programy na výskumné siete), aby sa vytvoril priestor pre novú divíziu expertných služieb s názvom Science Connect.

 

 

Horizont 2020

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

Horizont 2020 je najväčší program EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Sľubuje viac prielomov, objavov a svetových prvenstiev tým, že vezme skvelé nápady z laboratória na trh.

Program Horizont 2020 sa považuje za prostriedok na podporu hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest. Má politickú podporu vedúcich predstaviteľov Európy a poslancov Európskeho parlamentu. Súhlasili, že výskum je investíciou do našej budúcnosti, a preto ho zaradili do jadra plánu EÚ pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a pracovné miesta.

 

Spojením výskumu a inovácií pomáha program Horizont 2020 dosiahnuť tento cieľ s dôrazom na vynikajúce vedecké a priemyselné vedúce postavenie a riešenie spoločenských výziev. Cieľom je zabezpečiť, aby Európa robila vedu svetovej úrovne, odstraňovala prekážky v inovácii a uľahčovala spoluprácu verejného a súkromného sektora pri poskytovaní inovácií.

 

Program Horizont 2020 je otvorený pre všetkých s jednoduchou štruktúrou, ktorá znižuje byrokraciu a čas, aby sa účastníci mohli zamerať na to, čo je skutočne dôležité. Tento prístup zabezpečuje, že nové projekty sa rýchlo rozbehnú - a rýchlejšie dosiahnu výsledky.

 

 

Granty EHP a Nórska

https://www.eeagrants.sk/

 

Hlavným cieľom Grantov EHP a Nórska je prispievať k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a k posilňovaniu spolupráce medzi prispievateľskými a prijímateľskými štátmi, prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty v rôznych oblastiach (napr. ochrana životného prostredia, výskum, rozvoj ľudských zdrojov...). Realizované projekty sú financované z dvoch mechanizmov - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus.

 

V rámci Finančného mechanizmu EHP sú financované programy:

 • Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
 • Cezhraničná spolupráca / Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť
 • Fond pre aktívne občianstvo

 

V rámci Nórskeho finančného mechanizmu sú financované programy:

 • Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov
 • Domáce a rodovo podmienené násilie
 • Sociálny dialóg a dôstojná práca

 

Z oboch finančných mechanizmov sú financované programy:

 • Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy
 • Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov

 

 

Spoločné výskumné centrum Joint Research Centre (JRC)

https://ec.europa.eu/jrc/en

 

Spoločné výskumné centrum (JRC) je vedecká a vedomostná služba Európskej komisie, ktorá zamestnáva vedcov na vykonávanie výskumu s cieľom poskytovať nezávislé vedecké poradenstvo a podporu politike EÚ.

 

 

Európska spolupráca v oblasti vedy a terchniky The European Cooperation in Science and Technology (COST)

https://www.cost.eu/

 

COST je organizáciou na vytváranie výskumných sietí s názvom Akcie COST. Tieto siete ponúkajú otvorený priestor pre spoluprácu medzi vedcami v celej Európe (aj mimo nej), a tak podnecujú pokrok vo výskume a inovácie.

 

Vedci môžu vytvoriť sieť - na základe svojich vlastných výskumných záujmov a nápadov - predložením návrhu na otvorenú výzvu COST. Návrh môže byť v ktorejkoľvek vedeckej oblasti. COST Akcie sú vysoko interdisciplinárne a otvorené. Je možné pripojiť sa k prebiehajúcim akciám, ktoré sa preto rozširujú počas obdobia financovania štyroch rokov. 

 

 

UNESCO

http://www.unesco.sk/

 

UNESCO (z angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), v preklade Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, je medzinárodnou organizáciou, ktorej hlavnou úlohou je rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a porozumenie v oblasti výchovy a vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, životného prostredia, kultúry, informácií, komunikácie, informatiky a tiež presadzovať úctu k ľudským právam a právnemu poriadku a tým prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. 

 

Hlavná náplň práce UNESCO spočíva v:

 

 • rozvoji vzdelanosti – v záujme toho, aby malo každé dieťa prístup ku kvalitnému vzdelaniu, jednému zo základných ľudských práv a zároveň aj jednému z predpokladov zdravého vývoja osobnosti
 • budovaní medzikultúrneho porozumenia – prostredníctvom ochrany kultúrneho dedičstva (UNESCO prišlo s myšlienkou „svetového dedičstva“, pričom lokality s uvedeným označením majú výnimočnú svetovú hodnotu) a podpory kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu.
 • podporovaní vedeckej spolupráce – napr. prostredníctvom systému včasného varovania pred prílivovými vlnami tsunami alebo prostredníctvom vytvárania cezhraničných vodohospodárskych dohovorov, v záujme upevnenia vzťahov medzi národmi a spoločenstvami.
 • ochrane slobody prejavu – ako nevyhnutnej podmienky pre demokraciu, rozvoj a ľudskú dôstojnosť.

 

UNESCO je jedinou odbornou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektového potenciálu svetového spoločenstva.

 

 

Informačná služba Spoločenstva o výskume a vývoji The Community Research and Development Information Service (CORDIS)

https://cordis.europa.eu/projects/en

 

CORDIS je hlavným zdrojom výsledkov Európskej komisie z projektov financovaných rámcovými programami EÚ pre výskum a inovácie (FP1 až Horizont 2020). Jej poslaním je prinášať výsledky výskumu odborníkom v tejto oblasti, aby podporovali otvorenú vedu, vytvárali inovatívne produkty a služby a stimulovali rast v celej Európe.


CORDIS má bohaté a štruktúrované verejné úložisko so všetkými informáciami o projektoch v držbe Európskej komisie, ako sú informačné letáky, účastníci, správy, výstupy a odkazy na publikácie s otvoreným prístupom.


CORDIS taktiež vytvára vlastnú škálu publikácií a článkov, ktoré uľahčujú vyhľadávanie relevantných výsledkov. Tlačené vydania sú v angličtine, zatiaľ čo webové verzie sú k dispozícii aj vo francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine.

 

 

Národná vedecká nadácia – National Science Foundation (NSF)

https://www.nsf.gov/

 

Národná vedecká nadácia (NSF) je nezávislá federálna agentúra vytvorená Kongresom v roku 1950 „na podporu pokroku vedy; na zlepšenie národného zdravia, prosperity; na zabezpečenie národnej obrany ...“ NSF podporuje základný výskum a ľudí pri vytváraní poznatkov, ktoré premieňajú budúcnosť. 

 

Ciele NSF - objavovanie, vzdelávanie, výskumná infraštruktúra a správcovstvo - poskytujú integrovanú stratégiu s cieľom posunúť hranice vedomostí, kultivovať prvotriednu, široko inkluzívnu vedeckú a inžiniersku pracovnú silu a rozširovať vedeckú gramotnosť všetkých občanov, budovať národný výskum prostredníctvom investícií do moderných prístrojov a zariadení a podporovať excelentnosť vo vedeckom a technickom výskume a vzdelávaní prostredníctvom schopnej a pohotovej organizácie. 

 

NSF tiež financuje vybavenie, ktoré potrebujú vedci a inžinieri, ale je často príliš drahé na to, aby si ich mohla dovoliť ktorákoľvek skupina alebo výskumník. Dôležitým prvkom v poslaní NSF je podpora prírodovedného a inžinierskeho vzdelávania od predškolského veku, cez postgraduálnu školu a po nej. Výskum, ktorý financuje, je dôsledne integrovaný do vzdelávania, aby sa zabezpečilo, že bude vždy k dispozícii dostatok kvalifikovaných ľudí na prácu v nových a vznikajúcich vedeckých, inžinierskych a technologických oblastiach a veľa schopných učiteľov vzdelávať ďalšiu generáciu.

 

 

Nemecká akademická výmenná služba  Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

https://www.daad.org/en/

 

DAAD je najväčšou finančnou organizáciou na medzinárodnú výmenu študentov a výskumných pracovníkov. Je registrovaným združením a jej členmi sú nemecké vysoké školy a študentské organizácie. Podporuje internacionalizáciu nemeckých univerzít, propaguje nemecké štúdiá a nemecký jazyk v zahraničí, pomáha rozvojovým krajinám pri zakladaní efektívnych univerzít a radí tvorcom rozhodnutí v záležitostiach kultúrnej, vzdelávacej a rozvojovej politiky.

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU