Katolícka univerzita v Ružomberku môže rozhodnúť o uznaní dokladu vydaného zahraničnou vysokou školou len v prípade, že absolvovaný študijný odbor je rovnaký alebo príbuzný k tým, ktoré uskutočňuje.

 

 

Žiadosť

Smernica

 

Prílohy potrebné doložiť k žiadosti:

 • osvedčená kópia dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo inou vzdelávacou inštitúciou príslušného štátu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky;
 • osvedčená kópia dodatku k diplomu, ak ho vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia príslušného štátu vydáva;
 • osvedčenú kópiu výpisu absolvovaných predmetov a vykonaných skúšok s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky;
 • kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti;
 • kópia dokladu totožnosti;
 • potvrdenie o úhrade poplatku za uznanie dokladu vo výške 100 €;
  v prípade automatického uznania dokladu o vzdelaní je poplatok vo výške 50 €;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku uhradeného prostredníctvom elektronického platobného systému E-KOLOK vo výške 5,00 € v prípade uznania dokladov o vzdelaní vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní;

  alebo doklad o zaplatení správneho poplatku uhradeného prostredníctvom elektronického platobného systému E-KOLOK vo výške 30,00 € v prípade uznania dokladov o vzdelaní vydaných vzdelávacou inštitúciou so sídlom na území krajiny, s ktorou Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.

 

____________________________________________________________

 

Žiadosť je možné podať osobne alebo poštou na adresu/

Filled application form is to be delivered at the following address:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku

Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

Hrabovská cesta 1A

034 01 Ružomberok

Slovakia

 

Údaje určené pre úhradu poplatkov/

Fee Payment Details for transactions within the Slovak Republic:

 

Banka/Beneficiary´s bank: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

 

Kód banky/Beneficiary´s bank code: 8180

 

SWIFT/B.I.C/SWIFT code of the bank: SPSRSKBAXXX

 

IBAN/Beneficiary´s account number IBAN: SK57 8180 0000 0070 0008 5923

 

Názov účtu/Beneficiary´s account name: Katolícka univerzita v Ružomberku

 

Adresa/Beneficiary ́s address: Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovakia  

 

Kód krajiny/Country code: SK

 

Variabilný symbol/Variable symbol: 1100810

 

Informácia pre príjemcu/Information for the addressee:

           Meno a priezvisko žiadateľa – uznanie dokladu/Name of the applicant – recognition

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU