V zmysle svojho poslania sa Katolícka univerzita v Ružomberku ako universitas magistrorum et scholarium venuje výskumu, učeniu a vzdelávaniu študujúcich, ktorí sú s učiteľmi slobodne spojení v rovnakej láske k vede. Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, človeku a o Bohu: Cirkev totiž prostredníctvom svojich univerzít a pomocou ich humanistického a vedeckého dedičstva skúma tajomstvá človeka a sveta a preniká ich svetlom darovaného zjavenia. Osobitnou zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob, ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi.

 

Katolícka univerzita v Ružomberku od začiatku svojej existencie dbá na rozvoj výskumnej a umeleckej činnosti. Vedecko-výskumná činnosť sa uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu. V súlade s Dlhodobým zámerom KU na roky 2018-2023 je hlavným cieľom výskumu na univerzite skvalitniť a podporovať postavenie KU ako výskumnej inštitúcie, ktorá spolupracuje na medzinárodnom výskume prostredníctvom interdisciplinárneho výskumu a dialógu, založenom na prepojení náboženstva, kultúry, viery a vedy.

 

Dlhodobý zámer obsahuje nasledujúcich deväť stratégií:

  1. Zvýšiť počet podaných výskumných projektov (zahraničných projektov, predovšetkým H2020, domácich projektov: APVV, VEGA, KEGA, rezortných a iných, ak sú uznané MŠVVŠ SR).
  2. Zvýšiť objem získaných výskumných grantov na tvorivého pracovníka.
  3. Získať a udržať si kvalitných výskumných pracovníkov s najvyšším ocenením a potenciálom.
  4. Skvalitniť výskumnú prácu mladých vedeckých pracovníkov tútorstvom.
  5. Podporovať vznik a rozvoj celouniverzitných výskumných a vývojových tímov s cieľom transformácie na výskumné a vzdelávacie centrá excelentnosti.
  6. Podporovať publikovanie monografií v renomovaných zahraničných a domácich vydavateľstvách.
  7. Zvyšovať úspešnosť publikovania vedeckých článkov v karentovaných časopisoch, zahraničných recenzovaných časopisoch a zborníkoch a v domácich publikáciách registrovaných v databázach napr. Web of Science / Scopus.
  8. Zaviesť vnútorný systém hodnotenia kvality vedy a umenia v jednotlivých oblastiach výskumu.
  9. Rozvíjať študentskú vedeckú a odbornú činnosť a propagovať jej výsledky na domácej aj medzinárodnej úrovni.

Výskumná činnosť na KU sa opiera o rozvoj odborov a fakúlt predstavujúcich široké spektrum spoločensko-vedných a exaktných disciplín, ktoré sú zabezpečované kvalifikovaným zborom takmer 400 pedagógov, vedcov a výskumníkov. Výskumná činnosť na KU je realizovaná prevažne s podporou domácich a zahraničných grantových zdrojov, alebo vnútorných grantových schém fakúlt. V porovnaní s rokom 2017 bol zaznamenaný nárast v počte podaných výskumných projektov o 29,41%. Fakulty KU v roku 2018 riešili 43 projektov (35 domácich / 20,69% nárast a 8 zahraničných / 50,00% pokles), čo je v porovnaní s rokom 2017 pokles o 4,44%.

 

Prostredníctvom domácich grantových schém získala KU v roku 2018 objem finančných prostriedkov na riešenie projektov v celkovej výške 155 719,-€, čo v porovnaní s rokom 2017 znamená nárast o 77,18%. Vo finančnom vyjadrení pokrýval objem tvorivej činnosti so zameraním sanavedu a výskum iba 22,46% ročného rozpočtu KU z dotácie MŠVVŠ SR pridelených na rok 2018. V roku 2018 bolo riešených na KU iba 8 projektov podporených zo zahraničných grantových schém, čo oproti predchádzajúcemu roku 2017 značí pokles o 50,00% v úspešnosti získania zahraničných projektov.

 

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU