KŇAZSKÝ SEMINÁR SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO V KOŠICIACH

Kňazský seminár pracuje pod vedením rektora,
ktorému pomáhajú vicerektor, prefekt a dvaja špirituáli.

 

Rektor: ThDr. Štefan NOVOTNÝ, PhD.

Vicerektor: JCLic. Andrej KAČMÁR

Prefekt: Mgr. Jozef Kohut

Prefekt pre propedeutický ročník: Mgr. Marek KUNDER

Špirituál: Mgr. Ján DUDIČ

Špirituál: ThDr. Peter CEĽUCH

 

K 31. 12. 2018 je vo výchove kňazského seminára 40 seminaristov. V júni 2018 ukončilo formáciu kňazskou vysviackou 7 seminaristov a prijatí boli 4 kandidáti.

 

Výchovné aktivity

Každý tretí víkend v mesiaci je v kňazskom seminári duchovná obnova pre seminaristov, na začiatku školského roka celotýždenné duchovné cvičenia. Každý ročník počas semestra absolvuje aj jeden oddychovo komunitný víkendový pobyt mimo kňazského seminára.

 

 

CENTRUM EXCELENTNOSTI PRI TF KU – Centrum pre dialóg medzi náboženstvami, kresťanmi, v cirkvách a so spoločnosťou

Centrum excelentnosti pri Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku (CE TF KU) bolo zriadené na začiatku r. 2006. Riadi sa schváleným štatútom a má ambíciu zaradiť sa medzi Národné centrá excelentnosti a reagovať na výzvy Európskeho výskumného priestoru. Cieľom centra je používať a vedecky skúmať dialóg ako princíp a vynikajúcu metódu v záujme pozitívneho spolužitia, komunikácie a vzťahov na spoločenskej, náboženskej i súkromnej úrovni.

 

Centrum pre dialóg TF KU vyvíja aktivity v oblasti:

  • vedeckej,
  • ekumenickej,
  • medzináboženskej,
  • sociálnej a charitatívnej.

Centrum pre dialóg TF KU  spolupracuje s inštitúciami:

  • Ekumenické spoločenstvo na území mesta Košice
  • Košický samosprávny kraj
  • Magistrát mesta Košice
  • Arcidiecézna charita

Vedecká oblasť

Dňa 20. novembra 2018 Ekumenické spoločenstvo cirkví usporiadalo s CE TF KU medzinárodnú ekumenické vedeckú konferenciu na tému Dobrovoľníctvo ako služba. Okrem vedeckých prezentácií cieľom konferencie bolo predstaviť náboženský rozmer dobrovoľníctva v jednotlivých cirkvách motivovať ľudí k dobrovoľníctvu a zdieľať skúsenosti dobrej praxe v rámci jednotlivých cirkví, a náboženských spoločností, vymieňanie poznatkov v uvedenej oblasti na domácej i zahraničnej pôde.

 

 

LITURGICKÝ INŠTITÚT JÁNA JALOVECKÉHO PRI TF KU V KOŠICIACH

Liturgický inštitút Jána Jaloveckého (LI JJ) je organickou súčasťou TF KU. Cirkevno-právne sa riadi Štatútom z roku 2000, podľa ktorého je arcidiecéznou inštitúciou. LI vykonáva liturgickú, vedeckú a odborno-pastoračnú činnosť v zmysle konštitúcie Sacrosanctum concilium, č. 44. Význam a činnosť LI JJ postupne vzrástli. Činnosť LI JJ je expertná, projektová a publikačná a koná sa v spojení s Katedrou praktickej teológie, keďže väčšina členov LI JJ sú zároveň pedagógovia na KPT.

 

Expertná činnosť LI JJ

Na základe memoranda o spolupráci s Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska (2011) poskytuje Liturgický inštitút vedeckú a expertnú podporu pre prácu komisie.

 

Projektová činnosť LI JJ

 

1. Obnovené slovenské znenie Rímskeho misála

Liturgický inštitút je riešiteľom projektu. Financovanie je mimo grantových agentúr a zabezpečuje ho KBS a SSV. Projekt sa rieši na základe vydavateľskej zmluvy (KBS-SSV) a memoranda o spolupráci (KBS-LI). Do projektu je zapojená aj Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne. Redakčná rada pokračovala v príprave slovenského znenia. V roku 2016 sa ukončila príprava všetkých častí nového Rímskeho misála v slovenskom jazyku. V prvej polovici roka 2017 bolo  schvaľovanie na úrovni KBS, pričom Liturgický inštitút spolupracoval pri vyhodnocovaní prípadných pripomienok a pri spracovaní záverečnej správy pre Kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Zároveň sa podielal na popularizačných aktivitách.

 

2. Liturgický spevník

Hudobná sekcia LK KBS spolupracuje s LI JJ na príprave spevníka už od roku 2000. Prof. Konečný spolu s prof.Lexmannom v roku 2015 pripravili komplexný návrh na obdobia Advent a Vianoce, ktorý bol predložený na oponentúru. V roku 2017 sa ujasnili práce jednotlivých odborných skupín a bola pripravená ucelená osnova nového spevníka, ktorý bol predložený do pripomienkového procesu. Počas roku 2018 prebiehali odborné diskusie v rámci oponentúry a pripomienkovania.

 

 

INŠTITÚT APLIKOVANEJ ETIKY ALEXANDRA SPESZA

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza je zriadený ako pracovisko Teologickej fakulty KU v Košiciach. Cieľom inštitútu je popularizácia a aplikácia etiky do sociálneho prostredia. Má tiež za úlohu zabezpečovať výuku etických disciplín v akademickom prostredí a prehlbovať vedecké kontakty s inými subjektmi v oblasti vedy a vzdelávania. Inštitút sa cez svojich členov aktívne podieľa na hľadaní riešiteľských možností a podávaní vedeckých projektov.

 

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU