V súlade s Dlhodobým zámerom KU na roky 2018-2023 je hlavným cieľom vzťahov s verejnosťou prehlbovať spoločenský vplyv KU spoluprácou s mestom Ružomberok, príslušnými samosprávnymi krajmi a partnerskými inštitúciami v regionálnom aj národnom kontexte v záujme presadzovania spoločných cieľov pri skvalitňovaní univerzitného prostredia. Hlavným cieľom pre inštitucionálne partnerstvo je posilniť špecifické postavenie KU v prostredí domácich a zahraničných vzdelávacích a vedeckých inštitúcií.

 

KU má už podpísané memorandá o spolupráci s mestom Ružomberok a desiatky dohôd o spolupráci so základnými a strednými školami a ďalšími miestnymi a regionálnymi inštitúciami. Memorandum o spolupráci majú podpísané aj jednotlivé pracoviská napr. je podpísané memorandum medzi Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska a Liturgickým inštitútom Teologickej fakulty KU. Pracoviská KU sa podieľali a podieľajú na aplikačných projektoch a expertízach, ktorých výstupy slúžia pre štátnu správu, samosprávu alebo podnikateľský sektor sú významným prínosom pre spoločenskú prax. Ako príklady môžeme uviesť napr. účasť pracovníkov Katedry psychológie Filozofickej fakulty KU na riešení Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, ktorého odberateľom bolo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Pracovníci Katedry manažmentu Pedagogickej fakulty KU sa v roku 2017 spolupracovali na vytvorenie vzdelávacieho a akreditovaného programu pre Národný systém kvality služieb v cestovnom ruchu a odberateľom výstupu bol Erudio, s.r.o. ako zhotoviteľ diela pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Cenné výstupy pripravilo toto pracovisko aj pre mesto Poprad napr. v rámci projektu História, hodnoty, ľudia a sakrálne stavby - dimenzie a potenciál zvyšovania výkonnosti a rozvoja Mesta Poprad. Katedra geografie Pedagogickej fakulty KU sa v spolupráci s mestom Ružomberok a ďalšími partnermi od roku 2017 podieľa na cezhraničnom projekte INTERREG Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote miest, obcí a regiónov, ktorý významne prispieva k príprave revitalizačných plánov pre lokalitu UNESCO Vlkolínec. Katedra sociálnej práce už dlhodobo spolupracuje s mestom Ružomberok pri príprave Komunitného plánovania sociálnych služieb v miestnej komunite. Inštitút Juraja Páleša v Levoči Pedagogickej fakulty KU dlhodobo spolupracuje napr. s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove na programoch pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia. Fakulta zdravotníctva KU spolupracuje s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – FN pri organizovaní seminárov a konferencií pre zdravotníckych pracovníkov. Fakulta zdravotníctva spolupracuje tiež s ADOS Charitas, kúpeľmi Lúčky, Národným rehabilitačným centrom Kováčová, Centrom výcviku Lešť, Úradom hlavného lekára Ozbrojených síl SR, zložkami Záchrannej zdravotnej služby, Centrom výcviku Lešť, Falck záchrannou a. s., Nemocnicou Poprad a Územný spolkom Liptov Slovenského Červeného kríža so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU