Mobilita študentov - štúdium

I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

 

Študent má možnosť absolvovať časť svojho vysokoškolského štúdia na partnerskej univerzite v zahraničí, pričom toto štúdium nahrádza porovnateľné obdobie štúdia na domácej vysokoškolskej inštitúcii. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí študent obdrží písomný doklad o absolvovaní štúdia spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia.

 

II. PRAVIDLÁ ÚČASTI ŠTUDENTA NA ŠTUDIJNOM POBYTE ERASMUS+ KA107

 

Pre študentov, ktorí sa chcú v rámci programu Erasmus+ KA107 zúčastniť študijného pobytu v zahraničnej partnerskej inštitúcii, platia nasledujúce pravidlá

 

Grant je možné prideliť študentovi, ktorý má ukončený minimálne prvý ročník bakalárskeho štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Grant je možné udeliť aj poslucháčom doktorandského štúdia.

 

III. POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ SA NA ŠTUDIJNÝ POBYT

 

Študent si zo zoznamu uvedených partnerských univerzít vyberie podľa osobných preferencií inštitúciu, na ktorej má záujem študovať v letnom semestri akademického roka 2019/2020:

 

University of Belgrade (Srbsko) – 2 mobility – odbor: slovenský jazyk

 

 

IV. TRVANIE MOBILITY

 

Mobilita študenta Erasmus+ KA107 trvá 4 mesiace (120 dní).

 

 

V. FINANČNÁ PODPORA

 

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

 

Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

  • pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.).

      Pre partnerské krajiny (Rusko, Ukrajina) je výška grantu: 700 €/mesiac

 

  • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:
Vzdialenostné pásma Čiastka
Medzi 10 - 99 km 20 €
Medzi 100 – 499 km 180 €
Medzi 500 – 1999 km 275 €
Medzi 2000 – 2999 km 360 €
Medzi 3000 – 3999 km 530 €
Medzi 4000 – 7999 km 820 €
8000 km a viac 1 100 €

 

Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

 

VI. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

 

Študent predloží na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie) do 24. septembra 2019 (vrátane) nasledujúce dokumenty:

 

  • prihláška
  • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku;
  • motivačný list v slovenskom jazyku;
  • referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU je doručený v zalepenej obálke; študenti dvojodborových študijných programov predložia referenčný list od oboch vedúcich katedier);
  • výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví študijné oddelenie príslušnej fakulty bezplatne pre účely programu Erasmus+).

Študent doručí požadované dokumenty osobne v čase konzultačných hodín, alebo ich pošle poštou. 

 

Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka. Záujemca o mobilitu bude včas informovaný o termíne a forme skúšky.

 

Výsledky výberového konania budú zverejnené na web stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Medzinárodné vzťahy do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu. O termíne informačného stretnutia pre úspešných uchádzačov budú uchádzači včas informovaní.

 

Keďže ide o krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, je potrebné byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz, prechodného pobytu a pod. Viac informácii o vízovej povinnosti nájdete na www.mzv.sk.

 

Bližšie informácie o programe Erasmus + KA107:

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

PaedDr. Martin Pinkoš

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.03

e-mail: martin.pinkos@ku.sk

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU