Mobilita zamestnancov - výučba ERAMUS+ KA107

I. CIEĽOVÁ SKUPINA

 

Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej  má štátnu príslušnosť.
   

II. OSOBITNÉ PODMIENKY

 

 • Mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku a partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE).

Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu výučba v príslušnom akademickom roku:

 

Projekt 2020-1-SK01-KA107-046082:

 

University Ismail Qemali (Albánsko) – 1 mobilita – odbor: anglický jazyk, taliansky jazyk

 

Armenian State Pedagogical University (Arménsko) – 1 mobilita – odbor: predškolská a elementárna pedagogika, ruský jazyk, anglický jazyk

 

Yerevan State University (Arménsko) – 1 mobilita – sociálna práca, ruský jazyk, anglický jazyk

 

Ivane Javakhisvili Tbilisi State University (Gruzínsko) - 1 mobilita – sociálna práca, psychológia, ruský jazyk, anglický jazyk  

  

 

III. TRVANIE MOBILITY

 

Mobilita Erasmus+ KA107 trvá 5 pracovných dní. Na cestu sú pridelené ďalšie 2 dni (jeden deň pred mobilitou a jeden deň po mobilite).

 

 

IV. MINIMÁLNY POČET HODÍN VÝUČBY

 

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín.

 

 

V. FINANČNÁ PODPORA

 

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

 

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

 • pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) - sa určujú na dni práce/aktivity a cesty. Pre všetky partnerské krajiny (Albánsko, Arménsko, Gruzínsko): 180 €/deň.
 • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú určené podľa počtu km:
Vzdialenostné pásma Čiastka
Medzi 0 - 99 km 20 €
Medzi 100 – 499 km 180 €
Medzi 500 – 1999 km 275 €
Medzi 2000 – 2999 km 360 €
Medzi 3000 – 3999 km 530 €
Medzi 4000 – 7999 km 820 €
8000 km a viac 1 100 €

 

Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

 

VI. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

 

Záujemcovia o mobilitu predložia dokumenty na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU alebo v Podateľni Rektorátu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) a pošlú ich aj na @: martin.pinkos@ku.sk najneskôr do 15. októbra 2020, do 12:00.

 

Dokumenty:

 

 1. PRIHLÁŠKA;

 2. Originál alebo sken tlačiva Programu mobility – výučba/Mobility Agreement v anglickom jazyku.

 

Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu partnerských univerzít potvrďte záujem najprv referentovi pre mobility Erasmus+ KA107 (PaedDr. Martin Pinkoš), ktorý Vám pomôže s kontaktovaním partnerskej univerzity a pri spracovaní Programu mobility/Mobility Agreement. Program mobility potvrdzuje priamy nadriadený zamestnanca a kontaktná osoba na prijímajúcej univerzite.

 

Mobilita sa môže uskutočniť v termíne: od 22.2.2021

 

Upozornenie:

1. Zamestnanci, ktorí z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 nemohli realizovať služobnú cestu v uplynulom ak. roku, ju môžu realizovať v ak. roku 2020/2021. Zapojiť sa môžu aj do aktuálnej výzvy na ak rok 2020/2021.

2. Z dôvodu pretrvávajucej epidemiologickej situácie, niektoré univerzity nemusia zabezpečovať fyzickú mobilitu. V prípade, že nebude možná realizácia fyzickej mobility na zahraničnej inštitúcií z dôvodu pandémie COVID-19, zamestnanci môžu, po dohode s prijímajúcou inštitúciou, absolvovať aj tzv. VIRTUÁLNU MOBILITU (mobilita prebieha online, zamestnanec fyzicky nevycestuje do zahraničia na partnerskú inštitúciu).

Pri tomto type mobility nie je nárok na grant. Zamestnanec po absolvovaní mobility získa Certifikát z partnerskej inštitúcie a mobilita mu bude uznaná.

 

VII. VÝBER PRACOVNÍKOV

 

Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 12 bodov za nasledujúcich podmienok:

 •  kvalita programu výučby s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnanec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov),
 •  výučba v cudzom jazyku na KU (1 bod), angažovanosť v starostlivosti o zahraničných študentov/zamestnancov na fakulte (1 bod),
 • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých 3 akademických rokoch (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility Erasmus+ KA107),
 • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus+ KA107 prvýkrát (2 body).
 •  Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.


 

Mobilita zamestnancov - školenie ERASMUS+ KA107

I. CIEĽOVÁ SKUPINA

 

Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť.

 

II. OSOBITNÉ PODMIENKY

 

 • Mobility zamestnancov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi Katolíckou univerzitou a partnerskými univerzitami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE).

Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu školenie v príslušnom akademickom roku:

 

Projekt 2020-1-SK01-KA107-078054: 

 

University Ismail Qemali (Albánsko) – 1 mobilita.

 

Armenian State Pedagogical University (Arménsko) – 1 mobilita.

 

Ivane Javakhisvili Tbilisi State University (Gruzínsko) - 1 mobilita.

 

  

Projekt 2019-1-SK01-KA107-060279:

  

Uzhorod National University (Ukrajina) - 1 mobilita.

 

 

III. TRVANIE MOBILITY

 

Mobilita Erasmus+ KA107 trvá 5 pracovných dní. Na cestu sú pridelené ďalšie 2 dni (jeden deň pred mobilitou a jeden deň po mobilite).

 

 

IV. VÝBER PRACOVNÍKOV

 

Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 12 bodov za nasledujúcich podmienok:

 • kvalita programu školenia s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnanec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov),
 • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých 3 akademických rokoch (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility Erasmus+ KA107),
 • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát (2 body).
 •  prednosť majú nepedagogickí zamestnanci (1 bod), prednostne tí, ktorí sa zúčastnia na Staff Week (1 bod) a tí zamestnanci, ktorých mobilita bude zameraná na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov a účasť na Staff Week (1 bod).
 • Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.

 

 

V. FINANČNÁ PODPORA

 

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

 

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

 • pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a stanovené sú na dni práce/aktivity a dní cesty:

Všetky partnerské krajiny:180 €/deň

 

 • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:
Vzdialenostné pásma Čiastka
Medzi 10 - 99 km 20 €
Medzi 100 – 499 km 180 €
Medzi 500 – 1999 km 275 €
Medzi 2000 – 2999 km 360 €
Medzi 3000 – 3999 km 530 €
Medzi 4000 – 7999 km 820 €
8000 km a viac 1 100 €

 

Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

VI. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

 

Záujemcovia o mobilitu predložia dokumenty na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU alebo v Podateľni Rektorátu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) a pošlú ich aj na @: martin.pinkos@ku.sk najneskôr do 15. októbra 2020, do 12:00.

 

Dokumenty:

 

 1. PRIHLÁŠKA;

 2. Originál alebo sken tlačiva Programu mobility – školenie/MobilityAgreement v anglickom jazyku potvrdený prijímajúcou inštitúciou.

 

Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu partnerských univerzít potvrďte záujem najprv referentovi pre mobility Erasmus+ KA107 (PaedDr. Martin Pinkoš), ktorý Vám pomôže s kontaktovaním partnerskej univerzity a pri spracovaní Programu mobility/Mobility Agreement. Program mobility potvrdzuje priamy nadriadený zamestnanca a kontaktná osoba na prijímajúcej univerzite.

 

Mobilita sa môže uskutočniť v termíne: od 3.2.2021

 

Upozornenie:

1. Zamestnanci, ktorí z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 nemohli realizovať služobnú cestu v uplynulom ak. roku, ju môžu realizovať v ak. roku 2020/2021. Zapojiť sa môžu aj do aktuálnej výzvy na ak rok 2020/2021.

2. Z dôvodu pretrvávajucej epidemiologickej situácie, niektoré univerzity nemusia zabezpečovať fyzickú mobilitu. V prípade, že nebude možná realizácia fyzickej mobility na zahraničnej inštitúcií z dôvodu pandémie COVID-19, zamestnanci môžu, po dohode s prijímajúcou inštitúciou, absolvovať aj tzv. VIRTUÁLNU MOBILITU (mobilita prebieha online, zamestnanec fyzicky nevycestuje do zahraničia na partnerskú inštitúciu).

Pri tomto type mobility nie je nárok na grant. Zamestnanec po absolvovaní mobility získa Certifikát z partnerskej inštitúcie a mobilita mu bude uznaná.

 

  

Keďže ide o krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, je potrebné byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz. Viac informácii o vízovej povinnosti nájdete na www.mzv.sk.

 

Bližšie informácie získate:

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

PaedDr. Martin Pinkoš

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.03

e-mail: martin.pinkos@ku.sk

 

 

 

PRED MOBILITOU:

 

Pracovník KU odovzdá minimálne 3 tyždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

 • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - považuje sa za zmluvu medzi pracovníkom a KU
 • formulár pre bankové údaje
 • dohoda o použití súkromného motorového vozidla  s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
 • kópiu cestovného poistenia na obdobie mobility.

 

PO MOBILITE:                                                                                         

 

Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

 • vyúčtovanie pracovnej cesty
 • cestovné doklady
 • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
 • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec mobility
 • správa zo zahraničnej služobnej cesty
 • EU Survey - on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).
máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU