I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

 

II. CIEĽOVÁ SKUPINA

Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť administratívny zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe.

 

III. OSOBITNÉ PODMIENKY

 • Mobility zamestnancov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými univerzitami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Mobility sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci, ale vysokoškolské inštitúcie sú držiteľmi ECHE. Zoznam partnerských univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený vo výzve na podávanie prihlášok na mobilitu - školenie na príslušný akademický rok.
 • Prijímajúca vysoká škola (VŠ) vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (tlačivo Program mobility – školenie/Mobility Agreement). Dokument následne potvrdí priamy nadriadený uchádzača o mobilitu a ako posledný inštitucionálny Erasmus koordinátor KU (v prípade, že prijímajúca inštitúcia požaduje kópiu kompletne podpísaného Programu mobility - školenie/Mobility agreement, zamestnanec jej túto kópiu pošle).
 • Mobilitu v tej istej inštitúcií môžu realizovať maximálne 3 pracovníci toho istého zamerania.
 • Neodporúča sa uchádzať o mobilitu v inštitúcii, v ktorej už zamestnanec školenie uskutočnil v uplynulých rokoch existencie programu Erasmus+.

 

IV. VÝBER PRACOVNÍKOV

 

Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 12 bodov za nasledujúcich podmienok:

 

 • kvalita programu školenia s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnanec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov),
 • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých 3 akademických rokoch (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility Erasmus+),
 • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát (2 body).
 •  prednosť majú nepedagogickí zamestnanci (1 bod), prednostne tí, ktorí sa zúčastnia na Staff Week (1 bod) a tí zamestnanci, ktorých mobilita bude zameraná na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov a účasť na Staff Week (1 bod).
 • Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.

 

 

V. TRVANIE MOBILITY

Mobilita Erasmus+  trvá 3-5 pracovných dní. Na cestu môže byť pridelený ďalší deň.

Virtuálna mobilita trvá min. 2 dni.

 

VI. INFORMOVANIE VYSIELAJÚCEJ A PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE

Zamestnanec je povinný informovať prijímajúcu i vysielajúcu inštitúciu o akejkoľvek zmene súvisiacej s mobilitou v predstihu.

 

 

VII. FINANČNÁ PODPORA

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

 • pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a stanovené sú na dni práce/aktivity a dní cesty:

 

Prijímajúca krajina                                                                            Sadzba na deň v €

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko,                       

Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko                                     135 €

 

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko,

Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko               120 €

 

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko,

 Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko,  105 €

Severné Macedónsko, Turecko

 

 

 

 • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:

 

Vzdialenostné pásma Čiastka
Medzi 10 - 99 km 20 €
Medzi 100 – 499 km 180 €
Medzi 500 – 1999 km 275 €
Medzi 2000 – 2999 km 360 €
Medzi 3000 – 3999 km 530 €
Medzi 4000 – 7999 km 820 €
8000 km a viac 1 100 €

 

Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Pri realizácií virtuálnej mobility pracovník nemá nárok na grant. 

 

 

VIII. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

 

PRED MOBILITOU:

 

Pracovník KU odovzdá minimálne 2 týždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

 • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - sa považuje za zmluvu medzi pracovníkom a KU
 • formulár pre bankové údaje
 • dohoda o použití súkromného motorového vozidla s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
 • kópiu poistenia (odporúčame aj poistenie nákladov v prípade storna).

 

Pri VIRTUÁLNEJ MOBILITE pracovník KU čo najskôr pred realizáciou mobility kontaktuje  Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Michaela Moldová Chovancová, PhD., mob: +421 918 337 411, e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk) a dohodne sa na podpísaní Zmluvy o realizácií mobility Erasmus+.

 

 

PO MOBILITE:                                                                                         

     

Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

 • vyúčtovanie pracovnej cesty
 • cestovné doklady
 • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
 • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
 • správa zo zahraničnej služobnej cesty
 • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

 

Pri VIRTUÁLNEJ MOBILITE pracovník KU odovzdá tieto dokumenty:

 • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
 • správa zo zahraničnej služobnej cesty
 • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

Nedodržiavanie termínov na odovzdanie dokumentov bude zohľadnené pri výberovom konaní na zahraničnú mobilitu v budúcnosti.

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU