I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na zahraničných partnerských univerzitách. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

 

II. CIEĽOVÁ SKUPINA

Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe.
   

III. OSOBITNÉ PODMIENKY

 • Mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený vo výzve na podávanie prihlášok na mobilitu - výučba na príslušný akademický rok.
 • Prijímajúca vysoká škola (VŠ) vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho učiteľa (tlačivo Program mobility - výučba/Mobility Agreement). Dokument následne potvrdí priamy nadriadený uchádzača o mobilitu a ako posledný inštitucionálny Erasmus koordinátor KU (v prípade, že prijímajúca inštitúcia požaduje kópiu kompletne podpísaného Programu mobility - výučba/Mobility Agreement, zamestnanec jej túto kópiu pošle).
 • Zamestnanec si môže podať 1 prihlášku do výberového konania.

 

IV. VÝBER PRACOVNÍKOV

 
Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 12 bodov za nasledujúcich podmienok:

 

 •  kvalita programu výučby s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnanec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov),
 •  výučba v cudzom jazyku na KU (1 bod), angažovanosť v starostlivosti o zahraničných študentov/zamestnancov na fakulte (1 bod),
 • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých 3 akademických rokoch (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility Erasmus+),
 • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát (2 body).
 •  výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.

 

V. TRVANIE MOBILITY

Mobilita Erasmus+ trvá 3-5 pracovných dní. Na cestu môže byť pridelený ďalší deň.

Virtuálna mobilita trvá min. 2 dni.

 

 

VI. MINIMÁLNY POČET HODÍN VÝUČBY

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín.

 

 

VII. INFORMOVANIE VYSIELAJÚCEJ A PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE

Zamestnanec je povinný informovať prijímajúcu i vysielajúcu inštitúciu o akejkoľvek zmene súvisiacej s mobilitou v predstihu.

 

 

VIII. FINANČNÁ PODPORA

Grant na fyzickú mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

 • pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) - sa určujú na dni práce/aktivity a cesty:

 

Prijímajúca krajina                                                                             Sadzba na deň v €

 

 

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko,                           135 €

Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko

 

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko,

Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko                    120 €

 

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko,

Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko,          105 €

Severné Macedónsko, Turecko

 

 • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú určené podľa počtu km:

 

Vzdialenostné pásma Čiastka
Medzi 10 - 99 km 20 €
Medzi 100 – 499 km 180 €
Medzi 500 – 1999 km 275 €
Medzi 2000 – 2999 km 360 €
Medzi 3000 – 3999 km 530 €
Medzi 4000 – 7999 km 820 €
8000 km a viac 1 100 €

 

Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Pri realizácií virtuálnej mobility pracovník nemá nárok na grant.

 

 

IX. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

 

PRED MOBILITOU:

 

Pri FYZICKEJ MOBILITE pracovník KU odovzdá minimálne 2 týždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

 • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - sa považuje za zmluvu medzi vyučujúcim a KU
 • formulár pre bankové údaje
 • dohodu o použití súkromného motorového vozidla s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
 • kópiu poistenia.

Pri VIRTUÁLNEJ MOBILITE pracovník KU čo najskôr pred realizáciou mobility kontaktuje  Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Michaela Moldová Chovancová, PhD., mob: +421 918 337 411, e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk) a dohodne sa na podpísaní Zmluvy o realizácií mobility Erasmus+.

 

PO MOBILITE:                                                                                         

     

Najneskôr do 10 dní po návrate z fyzicky realizovanej mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

 • vyúčtovanie pracovnej cesty
 • cestovné doklady
 • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
 • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
 • správa zo zahraničnej služobnej cesty
 • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

Pri VIRTUÁLNEJ MOBILITE pracovník KU odovzdá tieto dokumenty:

 • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
 • správa zo zahraničnej služobnej cesty
 • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

 

Nedodržiavanie termínov na odovzdanie dokumentov bude zohľadnené pri výberovom konaní na zahraničnú mobilitu v budúcnosti.

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU