Ing. Oľga Patoprstá - pre študentov Fakulty zdravotníctva KU

+421 918 337 416
Olga.Patoprsta[zavinac]ku.sk


Bc. Jarmila Bellová - pre študentov PF KU FF KU a TF KU

+421 907 840 972
Jarmila.Bellova[zavinac]ku.sk

 

 

Úradne hodiny

Pondelok: od  8.00 do 11.00 h
Utorok: od  8.00 do 11.00 h
Streda: od 13.00 do 15.00 h
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň

 

__________________________________________

 

 • §96b zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŽIADOSŤ O TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

 

PRÍLOHY K ŽIADOSTI:

 1. Lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (Lehotník na výplatu tehotenského štipendia).
 2. Potvrdenie sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

 

Žiadosť a prílohy zasielajte na adresu:
Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

 

Nárok na tehotenské štipendium:

Vzniká tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom sa priznáva tehotenské stipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

 • za študentku na účely tehotenského štipendia sa považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva,
 • tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť,
 • ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac,
 • výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne (vláda môže ustanoviť nariadením inú výšku tehotenského štipendia),
 • tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august,
 • vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

 • vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
 • vznikom nároku na výplatu tehotenského,
 • skončením tehotenstva,
 • skončením štúdia.

Študentka oznámi vysokej škole uvedené skutočnosti do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy k nim prišlo.

 

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť vysokej škole poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

Do pozornosti dávame projekt www.studentskefinancie.sk, v rámci ktorého sú zverejnené informatívne online kalkulačky na výpočet výšky sociálneho štipendia a študentskej pôžičky.

 

Vyhláška o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
a novelizované znenie č. 227/2012
a novelizované znenie č. 235/2013,
novelizované znenie č.157/2014.

 

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia v akademickom roku 2021/2022
(Žiadosť TLAČIŤ VO FORMÁTE A3)

 

Študent je povinný bezodkladne nahlásiť akúkoľvek zmenu v osobných údajoch príslušnej referentke pre sociálne štipendiá.

 

Prílohy k žiadosti

 

K žiadosti o sociálne štipendium je potrebné doložiť nasledovné doklady (dokumenty slúžia ako vzory):


1. Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (aktuálne - menovite).

2. Potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených súrodencov ZŠ, SŠ, VŠ (aktuálne).

3. Ak predtým žiadateľ študoval na inej VŠ, doloží potvrdenie o poberaní (nepoberaní) sociálneho štipendia.

4. Výpis z daňového priznania z Daňového úradu alebo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň od zamestnávateľa za minulý kalendárny rok od spoločne posudzovaných osôb.

5. Potvrdenie od zamestnávateľa o poskytnutej náhrade príjmu pri dočasnej práceneschopnosti (prvých 10 dní potvrdí zamestnávateľ na „Ročnom zúčtovaní preddavkov na daň“) a nemocenských dávkach zo Sociálnej poisťovne od 1. januára minulého roku doteraz od spoločne posudzovaných osôb.

6. Ak je spoločne posudzovaná osoba ku dňu podania žiadosti súvisle najmenej 4 mesiace dočasne pracovne neschopná, doloží potvrdenie o výške denného vymeriavacieho základu nemocenského zo Sociálnej poisťovne.

7. Potvrdenie o výške dôchodku (starobný, invalidný, vdovský, sirotský, výsluhový a i.) zo Sociálnej poisťovne za celý minulý kalendárny rok. Ak bol dôchodok priznaný v tomto alebo minulom roku, tak aj "Rozhodnutie o priznaní dôchodku" a aktuálnu výšku dôchodku a čestné vyhlásenie, že po dobu najmenej 3 mesiacov pred podaním žiadosti nemal iný príjem okrem: starobného, invalidného a výsluhového dôchodku. Pokiaľ nie je doklad o pozostalostných dôchodkoch doložiť úmrtný list.

8. Potvrdenie o dobe evidencie (celá evidencia) z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a dávky v nezamestnanosti (od začiatku evidencie na ÚPSVaR) spolu s potvrdením o výplate dávok nemocenského poistenia (od 1. januára minulého roku doteraz) zo Sociálnej poisťovne od spoločne posudzovaných osôb.

9. Potvrdenie o sociálnych dávkach: hmotná núdza (prípadne aktuálna), príspevok za opatrovanie, náhradná starostlivosť, náhradné výživné a rodičovský príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, materská dovolenka zo Sociálnej poisťovne od 1. januára minulého roku doteraz od spoločne posudzovaných osôb. Ak materské alebo rodičovský príspevok bol priznaný v tomto alebo minulom roku, doložiť čestné vyhlásenie, že po dobu najmenej 3 mesiacov pred podaním žiadosti nemal iný príjem okrem: materského alebo rodičovského príspevku.

10. Ak je rodič (manžel/ka) žiadateľa dobrovoľne nezamestnaný, žiadateľ o tejto skutočnosti predloží čestné vyhlásenie rodiča (manžel/ka) a predloží potvrdenie o dobrovoľnej nezamestnanosti ("Priebeh poistiek poistenca") zo zdravotnej poisťovne.

11. Právoplatný rozsudok o rozvode a výške upravenej vyživovacej povinnosti od rodiča(ov), resp. manžela (overená fotokópia zo súdu).

12. Potvrdenie o príjme študenta a jeho nezaopatrených súrodencov nad 18 rokov (študujúcich na SŠ a dennou formou na VŠ) t.j. Výpis z daňového priznania z Daňového úradu alebo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti od zamestnávateľa za minulý kalendárny rok.

13. Preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby (overená fotokópia).

 

14. V súvislosti s COVID-19 potvrdenie o dotácii SOS - Prvá pomoc a Prvá pomoc+ z Úradu práce soc. vecí a rodiny (za minulý rok)

 

Študent je povinný zdokladovať VŠETKY príjmy za celý predchádzajúci kalendárny rok o každej spoločne posudzovanej osobe.

 

Predložené dokumenty musia byť originály alebo overené kópie.

 

Pokiaľ študent poberajúci štipendium preruší alebo ukončí štúdium v priebehu akademického roka, túto skutočnosť musí neodkladne nahlásiť na oddelení sociálnych štipendií z dôvodu zastavenia vyplácania sociálneho štipendia. Ak si túto povinnosť študent nesplní a bude mu sociálne štipendium naďalej vyplácané neoprávnene, bude od neho vymáhané právnou cestou!wsicon_pdf Vzory čestných vyhlásení a ostatné dokumenty

 

 
máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU