„Nedopustite, aby vaša mladosť skončila, a vy by ste nemali oči upriamené na budúcnosť

 

                                                                                                          Ján Pavol II.

 

Univerzita tretieho veku na Katolíckej univerzite v Ružomberku bola založená v roku 2006 a v tom istom roku sa stala aj členom Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku. Vzdelávanie organizuje v súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Sídlom UTV je Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok s pracoviskami:

 1. Rektorát KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok,
 2. Teologická fakulta KU, Hlavná 89, 041 21 Košice,
 3. Inštitút Štefana Nahálku PF KU, Nábrežie Jána Pavla II., 058 01 Poprad.

Poslaním UTV je:

 • prispievať k zabezpečeniu práva starších ľudí na vzdelanie,
 • sprístupniť vhodnou formou súčasné poznatky vo vybraných odboroch vedy a umenia a prispievať k rozširovaniu vedomostí,
 • rozvíjať osobitosti vzdelávania v kresťanskom duchu,
 • prispievať ku kvalitnejšiemu a zmysluplnejšiemu využívaniu voľného času,
 • prispievať k integrácii starších ľudí do spoločnosti,
 • napomáhať udržiavaniu psychickej a fyzickej kondície a aktívneho starnutia.

Charakteristika štúdia:

 • štúdium na UTV je v závislosti od vzdelávacieho programu jednoročné, dvojročné alebo trojročné, pričom každý rok štúdia sa člení na zimný a letný semester,
 • semester tvorí spravidla spolu 21 vyučovacích hodín (7 x 3 vyučovacie hodiny),
 • štúdium je organizované formou sústredení, ktoré sa konajú dvakrát mesačne v popoludňajších hodinách, každá prednáška je spojená s diskusiou,
 • štúdium v jednotlivých vzdelávacích programoch sa otvára len v prípade dostatočného počtu záujemcov,
 • prijímacie skúšky sa nekonajú,
 • akademický rok v prvom ročníku trojročného štúdia na UTV začína slávnostnou imatrikuláciou poslucháčov,
 • v poslednom semestri trojročného štúdia sa koná obhajoba záverečnej práce a štúdium sa končí slávnostnou promóciou – odovzdanie osvedčení,
 • absolventovi jednoročného štúdia sa vydáva osvedčenie o absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu, v prípade, že poslucháč UTV nenastúpi na štúdium, štúdium preruší alebo zanechá, zaplatený ročný poplatok sa mu nevracia,
 • ak sa poslucháč UTV rozhodne zanechať štúdium, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať referenta UTV.
 • Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka možnosť štúdia UTV aj formou originálneho darčekového poukazu.

 

Smernica rektora o Univerzite tretieho veku

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU