Základné predpisy

Štatút KU v Ružomberku (schválený AS KU 25.9.2018)

Etický kódex KU v Ružomberku

Organizačný poriadok KU v Ružomberku
Organizačný poriadok Rektorátu KU v znení dodatku č.1

  Dodatok č. 1 organizačného poriadku rektorátu KU
Pracovný poriadok KU
Platový poriadok KU

Dlhodobý zámer KU 2018-2023

Plán realizácie opatrení na rok 2021

Plán realizácie opatrení na zvýšenie kvality vzdelávania, vedy, umenia a ďalších tvorivých činností na Katolíckej univerzite v Ružomberku na roky 2019-2020
Zásady VK na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku
Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky pre obsadzovanie funkcií docentov a profesorov
Zásady volieb do Akademického senátu KU
Rokovací poriadok Akademického senátu KU
Štatút Správnej rady KU
Politika kvality na KU

Kolektívna zmluva 2021

Zásady volieb do ŠRVŠ za KU v Ružomberku

Zásady katolíckej formácie na KU

Stratégia internacionalizácie KU

Magna Charta Universitatum (slovenský preklad), Členstvo v Magna Charta Universitatum

 

Veda


Metodický postup pri habilitačnom konaní a konaní na vymenúvanie profesorov na KU v Ružomberku (č. 15/2016)
Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na Katolíckej univerzite v Ružomberku (VP-KU-26)

Zásady udeľovania titulu „doctor honoris causa“ na Katolíckej univerzite v Ružomberku (11/2020)

Smernica k projektovej činnosti na KU
Rokovací poriadok Vedeckej rady KU (VP-KU-45)
Smernica o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na KU

       Prílohy 1 - 3

       Prílohy 4 - 5
Štatút výročnej ceny rektora KU za vedeckú a umeleckú činnosť

 

Štúdium

Metodické usmernenie k organizačnému zabezpečeniu promócií absolventov na fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021

Harmonogram akademického roka 2021/2022

Harmonogram akademického roka 2020/2021

Smernica rektora o Univerzite tretieho veku (16/2019)

 

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 (VP-KU-37)

Priloha č. 1: Formulár žiadosti o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti školného 2021/2022

 

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2020/2021, verzia 2 (VP-KU-28)

Dodatok č. 1 k VP-KU-28 Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021

Príloha č. 1: Formulár žiadosti o zníženie alebo odpustenie školného 2020/2021

 

Študijný poriadok KU

Disciplinarny poriadok KU pre študentov

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie KU
Vnútorný predpis o zriadení registra študentov KU

Štipendijný poriadok KU v Ružomberku (VP-KU-34)

Dodatok č. 1 k VP-KU-34 Štipendijný poriadok KU v Ružomberku (VP-KU-48)

 

Príloha č. 1: Návrh na priznanie motivačného štipendia za vynikajúce výsledky
rektorom KU/dekanom fakulty
Príloha č. 2: Kritériá na priznanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky
s uvedením príslušného kódu štipendia v zmysle číselníka štipendií
Príloha č. 3: Návrh na priznanie štipendia z vlastných zdrojov
Smernica rektora o uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami na KU v Ružomberku (5/2018)

Príloha č. 1: Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou

Príloha č. 2: Návrh na uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou

Smernica rektora o realizácii mobilít v rámci programu Erasmus+ KA103 a KA107

       Príkaz - ERASMUS+
       Vyúčtovanie - ERASMUS+
       Dohoda o použití súkromného vozidla - ERASMUS+

 

Smernica rektora o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na KU v Ružomberku (VP-KU-35) - platná a účinná od 1.10.2020

Príloha č. 1: Vzor zadania záverečnej práce

Príloha č. 2: Vzor obalu práce

Príloha č. 3: Vzor titulného listu práce

Príloha č. 4: Vzor abstraktu v slovenskom, anglickom, nemeckom, ruskom jazyku

Príloha č. 5: Pravidlá citovania použitej literatúry a tvorby bibliografických odkazov

Príloha č. 6: Schémy a príklady citácií a bibliografických odkazov

Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie

 
Poriadok akademických obradov
Smernica o študentských združeniach na KU
Smernica rektora KU o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami

      Príloha – Súhlas uchádzača/študenta s vyhodnotením špecifických potrieb a so spracovaním osobných údajov

Program podpory adaptácie zahraničných študentov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej fakultách

 

Alumni klub

Poslanie a podmienky členstva

Výhody členstva a benefity pre členov

 

Univerzitná knižnica
Štatút UK KU
Knižničný a výpožičný poriadok UK KU (platný od 16. 9. 2013)

       Príloha č. 1a: Cenník služieb a poplatkov UK KU, pracovisko Ružomberok
       Príloha č. 1b: Cenník služieb a poplatkov UK KU, pracovisko Košice a Spišské Podhradie
       Príloha č. 2 a 3: Kategórie používateľov a výpožičná doba podľa kategórie

 

Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Štatút UaSZ KU v Ružomberku

 

Ostatné

Smernica o obehu účtovných dokladov a o vedení účtovníctva na KU v Ružomberku (11/2018)

Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na KU v Ružomberku (10/2018)

Smernica rektora o nakladaní s majetkom a jeho evidovaní na KU (25/2017)
Smernica o posudzovaní nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotení rizík (20/2017)

Opatrenie rektora na vykonanie riadnej inventarizácie DHM a HM v operatívnej evidencii KU za rok 2017 (17/2017)

Dodatok č. 2 k Smernici rektora na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (16/2017)

Smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami (15/2017)

Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom (14/2017)

Smernica o ochrane nefajčiarov a o zákaze fajčenia v priestoroch a objektoch Katolíckej univerzity v Ružomberku (13/2017)

Smernica na zabezpečenie správneho postupu pri vzniku pracovného úrazu (12/2017)

Smernica na zabezpečenie pitného režimu na pracoviskách Katolíckej univerzity v Ružomberku (11/2017)

Smernica o oboznamovaní a informovaní o BOZP na Katolíckej univerzite v Ružomberku (10/2017)

Koncepcia politiky BOZP a program realizácie v podmienkach Katolíckej univerzity v Ružomberku (9/2017)

Smernica na kontrolu požívania alkoholu, omamných látok a psychotropných látok (8/2017)

Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v administratíve na všetkých pracoviskách Katolíckej univerzity v Ružomberku (7/2017)

Traumatologický plán (4/2017)

Smernica rektora o vyhotovení, evidencii, používaní, ochrane a likvidácii úradných pečiatok

      Príloha č. 1: Žiadosť o vyhotovenie novej pečiatky

      Príloha č. 2: Záznam o prevzatí pečiatky

      Príloha č. 3: Záznam o vrátení pečiatky

Bezpečnostná smernica

Smernica o používaní kamerového systému
Smernica o správe a používaní elektronickej pošty na KU v Ružomberku

      Dodatok č. 1 k smernici rektora o správe a používaní elektronickej pošty na KU v Ružomberku (24/2017)
Smernica o podmienkach odosielania zásielok
Registratúrny poriadok a registratúrny plán

Registratúrny plán KU - novelizácia od 11. 8. 2010

Smernica o cestovných náhradách pri pracovných cestách
Smernica upravujúca spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov KU na pracovisku
Smernica o príprave a zavedení systému manažérstva kvality na KU
Metodické usmernenie č. 1/2004/EO
Smernica o zverejňovaní povinných informácií na webovom sídle
Smernica rektora o poskytovaní a používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov...
Smernica rektora o overovaní funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality na KU

Pravidlá KU o prenájme bytov vo vlastníctve alebo nájme KU
Smernica o prístupe zamestnancov k údajom v AIS KU
Smernica rektora KU pre systém hodnotenia referencií, podľa podmienok zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.

Smernica rektora na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov
(4/2016)

 

Príkazy rektora

Príkaz rektora KU P-01/2019 na zriadenie študentských e-mailových adries na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej súčastiach
Príkaz rektora KU 1/08 o počtoch prijímaných študentov na KU
Príkaz rektora KU 7/09: O opravách, investičných prácach na KU

 

 

júl 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU